Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: "Writing across the curriculum": leren door middel van schrijven (Rob van der Peet)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

welke passages zij de moeite waard vinden om te noteren. De rechterkolom maakt duidelijk waarom ze de gekozen passages belangrijk vinden. Ook in dit voorbeeld hoeft u als docent niet alles te lezen wat de studenten hebben opgeschreven. Tijdens de onderwijsbijeenkomst wisselen ze dat zelf onderling met elkaar uit. Alleen als u wilt weten hoe het vakinhoudelijk denken van uw studenten evolueert, is het zinvol om de journalen van uw studenten steekproefsgewijs door te lezen.

5 Writing In the Disciplines

WID valt min of meer samen met transactioneel taalgebruik en helpt de student om zich de taal en het denken van zijn vakgebied eigen te maken (Odell, 1980). Denk bijvoorbeeld aan de taal van de jurist of de medicus maar ook aan de verschillen tussen een filosofische en een wiskundige verhandeling of tussen een kwalitatief en een kwantitatief onderzoek.

Veel gebruikte werkvormen zijn microthema's, stellingen verdedigen of aanvallen, standpunten formuleren, betogen, werkstukken van vijf alinea's, scripties en informelere werkvormen als reflectieverslagen, gedichten, dialogen, korte verhalen, profielschetsen, mythen, parabels, biografieën, brieven, etnografieën, probleemanalyses en ervaringsverslagen (Bean, 1998). Bij WID wordt hetzelfde hefboomprincipe toegepast als bij WTL, zoals in de volgende opdracht over het begrip conditionering:

Wanneer professor Poeslief 's morgens een nieuw blikje kattenvoer openmaakt, komen zijn katten van alle kanten aangerend: ze spinnen, ze miauwen en geven kopjes aan zijn kuit-en. Welke vormen van klassieke en operante conditionering herken je in deze situatie? Bedenk dat het gedrag van zowel de katten als de professor geconditioneerd kan zijn. Tijdens de koffiepauze hebben je vrienden en jij dit probleem besproken. Jij bent ervan overtuigd dat je vrienden beide concepten met elkaar verwarren. Leg in een werkstuk van vijf alinea's uit hoe de vork in de steel zit.

Het aardige van dergelijke schrijfopdrachten is dat de student een onderwerp niet alleen kort en bondig maar ook op een begrijpelijke manier aan oningewijden moet uitleggen. Dit vereist uiteraard meer dan louter reproduceren wat in het boek staat. Bovendien kunnen dergelijke schrijfopdrachten worden ingezet als voorbereiding op een omvangrijkere schrijfopdracht, bijvoorbeeld een scriptie. Dit laatste gebeurt vooral in het kader van een Writing Intensive Course (WIC).

In een WIG gaat het behalve om een schriftelijk eindproduct ook en vooral om het proces van schrijven, want juist tijdens het schrijfproces maakt de student zich de taal en het denken van zijn vakgebied eigen. Daarom worden bewust proceselementen ingebouwd. Om het predikaat WIG te krijgen, moet een cursus minstens een schrijftaak bevatten, die pas wordt beoordeeld nadat de tekst op basis van de feedback van de docent door de student is gereviseerd. Verder omvat de cursus een reeks kleinere schrijftaken die dienen als voorbereiding op deze omvangrijkere schrijftaak. Daarnaast geven de studenten schriftelijk feedback op elkaars schrijfwerk en worden ze begeleid door ouderejaars die hetzelfde vak studeren en een begeleiderscursus van het schrijf-

232 I "Writing Across the Curriculum" leren door middel van schrijven - Rob van der Peet