Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Bazar: een structurele aanpak voor leesbevordering in het VMBO (Kees Broekhof)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

leesvaardigheid, spelling, woordenschat, schrijfstijl en grammatica (Krashen, 1993; Anderson e.a., 1988; Nagy e.a., 1987). Het heeft dus zeker zin om het vrij lezen van boeken op school te stimuleren, vooral bij leerlingen bij wie dat thuis niet gebeurt. Scholen die ervoor kiezen om Bazar in te voeren, doen dat dan ook vaak in het kader van hun taalbeleid. Zij zien leesbevordering (mede) als middel om de taalvaardigheden die leerlingen aangeleerd krijgen binnen de andere onderdelen van het taalbeleid (zoals tekstbegrip, samenvatten, woordenschatuitbreiding) te consolideren en uit te breiden.

3 Bazar

Lezen met plezier in het vmbo - dat is het motto van Bazar, een leesbevorderingsprogramma voor het vmbo dat is samengesteld door Sardes, in opdracht van Stichting Lezen. Bazar omvat een binnenschools programma voor elk van de vier leerjaren en een buitenschools programma voor gebruik in het kader van de verlengde schooldag. Het pakket bestaat uit meer dan veertig modules met uiteenlopende activiteiten: de leerlingen lezen boeken, schrijven gedichten, tekenen hun eigen strips, maken videofilms (op basis van boekfragmenten), bezoeken bioscoop en theater, interviewen een schrijver, enzovoorts. De bedoeling is om leerlingen op een stimulerende wijze met al deze verschillende facetten van fictie en non-fictie te laten kennismaken en een omgeving te scheppen waarin het omgaan met boeken en andere soorten teksten vanzelfsprekend wordt.

Bazar is gebaseerd op bestaande, succesvolle leesbevorderingsprojecten voor het vmbo. De projecten zijn geselecteerd aan de hand vier sets criteria, die betrekking hebben op doelen, didactiek, materiaal en uitvoeringsaspecten van de projecten. Om te zorgen voor consistentie binnen het totale Bazar-pakket, hebben de ontwikkelaars hun oorspronkelijke projecten bijgesteld op basis van een standaardbeschrijving en inhoudelijke suggesties. De projecten (` lessenseries' of 'modules') hebben hierdoor allemaal een soortgelijke uitwerking gekregen:

een beknopte inleiding voor de docent

  •  uitgewerkte lesbeschrijvingen (meestal 2-5 lessen per module)

tekstbladen voor de docent (waaronder thematische boekenlijsten met niveau-aanduidingen)

  •  tekstbladen (bijv. boekfragmenten of afbeeldingen) en werkbladen (met opdrachten) voor de leerlingen

Het docentenmateriaal is uitgebracht in de vorm van een docentenboek per leerjaar; het leerlingmateriaal heeft de vorm van een werkblok per leerjaar, waarvan de bladen opgenomen kunnen worden in het fictiedossier. Daarnaast bevat het pakket een algemene handleiding en een cd-rom met beelden en tekst voor projecten rond strips en beeldende kunst. Ten slotte is er ook een Bazar-website (www.bazarweb.nl). Docenten kunnen hier terecht voor tips en aanvullend projectmateriaal; leerlingen kunnen er de gedichten plaatsen, die zij in het kader van Bazar geschreven hebben.

244 I Bazar: een structurele aanpak voor leesbevordering in het vmbo - Kees Broekhof