Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Minder is meer; samenvatten in verschillende contexten van het taalonderwijs (Mariëtte Hoogeveen & Bert Kouwenberg)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

DE BABBELDOOS Dirk Herfs & Toon Voorjans

1 Inleiding

Schoolopbouwwerk probeert te werken aan het optimaliseren van de groeikansen van kinderen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de school en de ouders, steeds met een duidelijke link naar de buurt waarin het kind opgroeit. Schoolopbouwwerkers zeggen hierbij niet hoe het moet. Ze zoeken samen met de betrokken partijen naar mogelijkheden die kinderen de beste ontwikkelingskansen bieden.

Vanuit diverse werkingen die werden opgezet om kinderen buiten de school op te vangen (onder andere jeugd- en buurthuizen), kregen we het signaal dat anderstalige kinderen vaak problemen hebben met het begrijpen van uitleg over een spel. Daarnaast bleek dat deze kinderen vaak niet kunnen omgaan met spel- en knutselmateriaal.

Uit een eerste analyse van de problematiek bleek dat een lijst van praktische tips niet volstond. De noodzaak drong zich op om op een andere manier activiteiten voor te bereiden en te begeleiden.

Bij het uitwerken van de activiteiten hielden we rekening met een aantal uitgangspunten:

1. Uit onderzoek blijkt dat een kind hoofdzakelijk via interactie taal verwerft. In het Vlaamse onderwijslandschap zijn de momenten dat kinderen interactief leren vooralsnog te beperkt. De uitdaging bestond er dan ook in om kinderen gedurende een langere tijd per week interactief te laten bezig zijn. Binnen de veilige context van het spel zouden we kinderen als het ware uitnodigen om op een interactieve manier te experimenteren met taal, daar waar de meer formele klasomgeving nog drempels opriep om op vragen in te gaan, om zelf het initiatief te nemen om vragen te stellen of om spontaan hun eigen verhaal te doen.

  1. Voor veel kinderen met een gebrekkige kennis van de Nederlandse taal is een schooldag een zware opgave. Je valt hen dus na schooltijd beter niet lastig met extra "lessen". Als we iets op touw wilden zetten, moest het op een speelse wijze gebeuren.

  2. We vonden het een prioriteit om het pakket te ontwikkelen onder supervisie van experts. Zij moesten er over waken dat we geen verkeerde taalkundige eisen aan de kinderen zouden stellen en dat de voorziene activiteiten op een speels-interactieve manier zouden verlopen. De supervisie werd waargenomen door het project Onderwijsvoorrangsgebiedenbeleid Limburg (OVGB) en het Steunpunt NT2 van de KULeuven. Om de supervisie op een degelijke wijze te laten verlopen, zijn de voornaamste onderdelen van elke activiteit vastgelegd op video.

De babbeldoos - Dirk Herfs & Toon Voorjans 1 55