Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: De spreekvaardigheid op het Piersoncollege (Margot de Wit)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

In 4 atheneum doen we het tweede model: maximaal 4 leerlingen hebben een controversieel onderwerp gekozen en een ieder heeft daarbij een paar deelonderwerpen uitgewerkt in een Gericht Sprekenmap. De nevengroep krijgt de eindsamenvattingen van deze 4 mappen. De hoofdgroep bereidt de discussie en de daarbij behorende gesprekspunten voor. Een van de leerlingen is discussieleider. Bij beide modellen observeert de rest van de klas.

De GS-mappen in 4 atheneum die in trio- of kwartetvorm zijn gemaakt, kunnen behalve als voorbereiding van de groepsdiscussie, ook in 5 atheneum nog eens gebruikt worden voor gedocumenteerd schrijven. Immers, de combinatie van ieders deelonderwerpmappen, aangevuld met actuele info en de verwerking van de discussie in 4 atheneum, is een goede basis voor het schrijven van een essay.

In 6 atheneum vindt een identieke discussieronde plaats als in 5 havo, met wat zwaardere eisen.

Opbouw gedocumenteerde groepsdiscussie (= a)

Leerlingen bereiden of een beeldvormende discussie voor, uitgaande van een controversiële stelling of een probleemoplossende stelling. De discussiegroep bespreekt tijdens zo'n discussie gezamenlijk de voor - en nadelen van bepaalde oplossingen voor een probleem.

In de inleidende ronde licht de discussieleider de stelling of de probleemstelling toe door het geven van achtergrondinformatie. Zijn of haar inleiding is informatief van aard.

Bij een beeldvormende discussie geven de voor- en tegenstanders volgens de argumentatiestructuur hun argumenten en onderbouwing weer. Bij een probleemoplossende discussie lichten de deelnemers de oorzaken van het probleem toe en de voor - en nadelen van die oplossing die zij gekozen hebben. Dit alles in maximaal twee minuten per deelnemer. De discussieleider spiegelt zonodig de verschillende standpunten en gaat daarna over naar de kern van de discussie.

Tijdens de kern gaan de deelnemers van de beeldvormende discussie in op elkaars argumenten. De deelnemers van de probleemoplossende discussie discussiëren eerst met elkaar, zonodig over de oorzaken van het probleem en gaan vervolgens met elkaar overleggen welke oplossingen de beste zijn. De discussieleider is degene die zonodig tussentijdse samenvattingen geeft, de deelnemers zoveel mogelijk betrekt bij de discussie, spiegelt en zorgt voor de voortgang.

In de slotfase geeft de discussieleider de belangrijkste conclusies weer en gaat na of de deelnemers van standpunt zijn veranderd.

Ten slotte vindt de evaluatie plaats. De rest van de klas heeft de discussie geobserveerd en een observatiepapier ingevuld; elke deelnemer krijgt ongeveer drie beoordelaars. Gezamenlijk met de docent wordt vastgesteld wat goed ging en wat niet. De deelne-

72 I De spreekvaardigheid op het Piersoncollege - Margot de Wit