Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: De spreekvaardigheid op het Piersoncollege (Margot de Wit)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

De weg naar de discussie toe

Om de leerling zo goed mogelijk voor te bereiden op de echte discussie is het belangrijk van te voren een zo hecht mogelijk programma aan te bieden waarin alle aandachtspunten tot hun recht komen. Wij doen dat op de volgende manier. Les 1: Uitleg gang van zaken; leerlingen krijgen een inleidende video te zien; data van de discussies en inlevermomenten van de mappen en eventuele andere voorbereidende papieren worden vastgesteld.

Les 2: Indeling groepen; vaststelling onderwerp; uitleg soorten discussies; vaststellen van de gespreksrollen; leerlingen onderling per groep afspraken en een planning laten maken over informatievergaring, etc.

Les 3: Klassikaal bespreken hoe een (probleem)stelling geformuleerd en afgebakend moet worden. Herhaling van soorten argumenten en aanvaardbaarheid. Leerlingen zelf minitekstjes laten maken volgens de argumentatie- of probleemoplossingstructuur.

Les 4: Uitgaande van deze minitekstjes houden de leerlingen een minispreekbeurt in groepjes van ongeveer 4 á 5 leerlingen. Daarna worden de beste voordrachten voor de klas gehouden. De inleiding van de discussie is in feite hiermee geoefend. Les 5: Elke leerling krijgt de opdracht een standpunt in te nemen over het al dan niet invoeren van de doodstraf Vervolgens geeft hij of zij daarbij minstens twee argumenten. Daarna lezen we gezamenlijk twee betogen over de doodstraf, van een voor-en van een tegenstander. Hoe deze artikelen aan te pakken voor een eventuele documentatiemap wordt besproken. Na bespreking en analyse van de gevonden argumenten stellen leerlingen hun eigen standpunt over de doodstraf zonodig bij. Les 6: Vrijwilligers houden een proefdiscussie over de doodstraf met open stoel en wisselende voorzitter. De rest observeert; de discussie wordt gevolgd door een evaluatie.Gezamenlijk worden de belangrijkste spelregels vastgesteld en enkele gesprekstechnieken besproken. Leerlingen lezen thuis de theorie door o.a. over gesprekstechnieken, gang van zaken en spelregels.

Les 7: Kijken naar anderen, waarbij het materiaal bestaat uit televisiefragmenten en fragmenten uit discussies van voorgaande jaren. Evaluatie.

Les 8: Rol gespreksleider oefenen en de daarbij behorende belangrijkste gesprekstechnieken (spiegelen, tussentijdse samenvattingen geven, confronteren, metacommunicatie, verduidelijking vragen, etc.). Eerst klassikaal waarbij de docent gespreksleider is, vervolgens in kleine groepjes met wisselende rol voorzitter en observator. Daarna evaluatie.

Les 9: Hoe te reageren op argumenten van elkaar? Eerst wordt een fragment uit de proefdiscussie geanalyseerd en beoordeeld. Besproken worden geschikte interventie-technieken en de daarbij behorende uitdrukkingen. Vervolgens worden in groepjes discussies gehouden waarbij elke keer gebruik gemaakt moet worden van deze uitdrukkingen. Iemand observeert, daarna weer evaluatie. Tenslotte wordt op video een fragment uit een kwalitatief goede discussie met deze rijgtechniek getoond.

Les 10: De leerling benoemt en analyseert eigen spreekgedrag door middel van een enquête en al gedane spreekprestaties. Hij of zij formuleert eigen aandachtspunten en legt deze aan de eigen groep voor.

74 1 De spreekvaardigheid op het Piersoncollege - Margot de Wit