Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: De spreekvaardigheid op het Piersoncollege (Margot de Wit)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

PARTICIPATIEVAARDIGER VIA DE LESSEN NEDERLANDS José Vandekerckhove

1 Inleiding

Enerzijds zijn de vaardigheden een belangrijk onderdeel van het schoolvak Nederlands. Anderzijds is het ook erg belangrijk in onze hedendaagse maatschappij dat kinderen leren participeren. In onderstaand artikel presenteren we een module om leerlingen participatievaardiger te maken via de lessen Nederlands.

2 Waarom leerlingenparticipatie en leerlingeninspraak op school ?

In ieder kind is de behoefte aanwezig om zich te ontwikkelen tot een competent, gewaardeerd en invloedrijk lid van de gemeenschap waarin het thuishoort. De gemeenschap moet dus aan die kinderen de kans bieden zich te ontwikkelen. Daarvoor is een sociale ruimte nodig. We denken daarbij natuurlijk ook aan het onderwijs. Het enige verschil tussen kinderen en volwassenen is de leeftijd en de ervaring, de "levenswijsheid". Een dialoogcultuur kan alleen tot verdieping leiden zowel voor kinderen als volwassenen. Op school b.v. beschikken de leerlingen over grote ervaringsdeskundigheid , wat tot grotere efficiëntie in het schoolbeleid kan leiden.

Bovendien stijgt de geloofwaardigheid van een school met een participatieve cultuur (leerlingenparticipatie als onderdeel van de realisatie van de pedagogische doelstellingen van de school, met name de zo ruim mogelijke ontwikkeling van het kind en de opvoeding tot volwaardig burger.). Als kinderen actief betrokken worden bij hun leefgemeenschap, dan worden ze ook gemotiveerd tot verantwoordelijk handelen. Ervaren dat ze meetellen, dat er naar hen geluisterd wordt, dat de omgeving ook van hen is, geeft hen een positief zelfbeeld en doet hen inzien dat het ook de moeite is zich voor de maatschappij, in casu de school, in te zetten, zich te engageren.

3 Niveaus van participatie

De participatieladder van Hart (1992) geeft de verschillende graden van participatie aan.

Participatievaardiger via de lessen Nederlands - José Vandekerckhove 177