Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: Werken met een kennisbasis Nederlands en diversiteit voor het taalontwikkelend vakonderwijs (Anneli Schaufeli & Mienke Droop)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

TWEEËNTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

Ronde 4

Anneli Schaufeli & Mienke Droop Expertisecentrum Nederlands, Nijmegen Contact: a.schaufeli@taalonderwijs.nl

m. droop@taalonderwijs. n l

Werken met een kennisbasis Nederlands en diversiteit voor het taalontwikkelend vakonderwijs

1. Inleiding

Het taalonderwijs ligt in alle onderwijssectoren scherp onder vuur. Op vele fronten worden acties ondernomen om het taalvaardigheidniveau van leerlingen en studenten op te krikken. Naar aanleiding van het ‘rapport Meijerink’ (Expertgroep Doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen 2008) heeft het ministerie van OCW een beleidsreactie geformuleerd waaruit blijkt dat er flink geïnvesteerd zal worden in een kwaliteitsverbetering van het (taal)onderwijs.

Belangrijk in deze discussie is om onze blik niet te beperken tot ‘taal/Nederlands’, maar om ook aandacht te hebben voor de mogelijkheden die andere vakken bieden om te werken aan de taalvaardigheid van leerlingen.

Leraren van alle vakken in alle onderwijssectoren worden geconfronteerd met grote verschillen in de taalvaardigheid van hun leerlingen. Tijdens hun opleiding moeten ze hierop goed worden voorbereid. Het is belangrijk dat (aankomende) leraren ontdekken dat een goede afstemming op deze verschillen cruciaal is. Daarmee wordt niet alleen de vakinhoud van de onderwijsactiviteiten beter voor het voetlicht gebracht, maar wordt ook een extra impuls gegeven aan de taalvaardigheid van de leerlingen.

In de rol van leraar basisonderwijs zijn de taaldocent en de docent van andere vakken in één persoon vertegenwoordigd. Precies daarom kunnen we voor de opleiding tot leraar basisonderwijs niet genoeg benadrukken dat ook in de onderwijsactiviteiten van ‘de andere vakken’ leerdoelen op het gebied van taalvaardigheid een plaats behoeven. Voor de opleidingen is de hamvraag natuurlijk over welke kennis leraren moeten beschikken om in een dergelijke onderwijssituatie competent te kunnen handelen.

In deze bijdrage willen we de opzet van de kennisbasis Nederlands – en daarbinnen: van ‘taalontwikkelend (vak)onderwijs’ – verantwoorden. In onze workshop zullen we de inhoud van de kennisbasis in conceptvorm presenteren en zullen we laten zien hoe daarmee in een digitale leeromgeving gewerkt kan worden. Zowel de kennisbasis als de digitale leeromgeving worden ontwikkeld binnen het project LEONED1.

214