Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: Werken met een kennisbasis Nederlands en diversiteit voor het taalontwikkelend vakonderwijs (Anneli Schaufeli & Mienke Droop)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

6. LOPON2

2. Verantwoording van ordening en vormgeving 2.1 Domeinen

De kennisbasis voor ‘taalontwikkelend (vak)onderwijs’ maakt deel uit van de bredere kennisbasis ‘Nederlands’ waarover aankomende leraren Nederlands en leraren basisonderwijs moeten beschikken. Voor de kennisbasis in zijn geheel hebben we een ‘format’ ontwikkeld dat we ook als structuur voor de kennisbasis voor ‘taalontwikkelend (vak)onderwijs’ hanteren. We willen dit ‘format’ hier kort toelichten.

Bij het vaststellen van een kennisbasis voor een bepaald onderwerp of vak, is het belangrijk dat de inhoud van het beoogde terrein als uitgangspunt wordt genomen. Alleen dan is het mogelijk om tot een min of meer compleet, inhoudelijk samenhangend en overzichtelijk geheel te komen. Een kennisbasis is het onderliggende geheel aan kennis dat noodzakelijk is om beroepscompetenties adequaat in te kunnen zetten; in dit geval: leraarcompetenties. De kennisbasis Nederlands omvat daarom niet alleen kennis over het Nederlands, maar ook kennis over taaldidactiek. Het is belangrijk dat de relatie tussen de geformuleerde kennisbasis en de competenties voor het lerarenberoep zichtbaar wordt gemaakt. De competenties kunnen echter niet dienen als uitgangspunt bij het vaststellen van die kennisbasis, omdat dit kan leiden tot een gefragmenteerde, onvolledige kennisbasis waarin bovendien de inhoudelijke samenhang ontbreekt.

Per onderwijssector hebben we een set domeinen geformuleerd waarbinnen de kennisbasis geordend is weergegeven. Voor de opleiding leraar basisonderwijs hanteren we de volgende domeinen:

  1. taalbeschouwing (incl. ontleden/grammatica);

  2. mondelinge taalvaardigheid (incl. taalverwerving in T1 en T2);

  3. woordenschat en kennisontwikkeling;

  4. aanvankelijk en technisch lezen (beginnende geletterdheid);

  5. begrijpend en studerend lezen (gevorderde geletterdheid);

  6. tekstschrijven / stellen;

  7. spelling;

  8. jeugdliteratuur;

  9. Nederlands en diversiteit: taalontwikkelend vakonderwijs.

‘Taalontwikkelend (vak)onderwijs’ is een afzonderlijk kennisdomein dat relevant is voor alle vakken en voor de lerarenopleidingen binnen de diverse sectoren. We blijken met één en hetzelfde kennisdomein in al die verschillende onderwijscontexten goed uit de voeten te kunnen.

6

215