Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: Werken met een kennisbasis Nederlands en diversiteit voor het taalontwikkelend vakonderwijs (Anneli Schaufeli & Mienke Droop)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

TWEEËNTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

3. Inhoud en gebruik van de kennisbasis ‘taalontwikkelend vakonderwijs’

Voor het verzamelen van de kernconcepten binnen het domein ‘taalontwikkelend vakonderwijs’ zijn we als volgt te werk gegaan.

Ten eerste hebben we in alle domeinen de kernconcepten verzameld die betrekking hebben op ‘Nederlands en diversiteit’. Vervolgens hebben we bekeken welke kernconcepten uitsluitend relevant zijn voor docenten Nederlands of binnen de taallessen in het primair onderwijs. Door deze uit de lijst te schrappen, ontstond het klaverblad ‘taalontwikkelend vakonderwijs’.

Op dit moment leggen we dit conceptklaverblad voor aan collega’s in het primair onderwijs, collega’s Nederlands en collega’s van andere vakken. Vervolgens zullen we op basis van de verzamelde feedback de inhoud bijstellen.

Bij het ontwikkelen van deze kennisbasis hebben de gebruiksmogelijkheden altijd voorop gestaan. In diverse opleidingscontexten hebben we gezien hoe hiermee gewerkt kan worden. Op de Pabo in Almere bijvoorbeeld wordt een conceptenlijst gebruikt bij de vaktoetsing. De student moet in zijn portfolio laten zien hoe hij met de vakconcepten heeft gewerkt. De student kan dit bijvoorbeeld laten zien aan de hand van zelf ontworpen onderwijsactiviteiten of aan de hand van reflecties op het eigen pedagogische en didactisch handelen.

Op de lerarenopleidingen in Tilburg en Utrecht is binnen pilotprojecten onderzocht wat de mogelijkheden zijn om deze begrippenlijsten te hanteren bij het voeren van reflectiegesprekken. En zo zijn er nog veel meer mogelijkheden.

Binnen het project LEONED hebben we de kennisbasis gebruikt voor de vormgeving van een digitaal platform dat als leeromgeving in lerarenopleidingen ingezet kan worden. We hopen daarmee de relatie tussen theoretische kernconcepten en praktisch handelen zichtbaar te maken voor studenten en opleiders.

Referenties

Expertgroep Doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen (2008). Over de Drempels met taal en rekenen. Enschede: SLO.

Expertgroep Kwaliteit Lerarenopleiding Primair Onderwijs (2004). Koersen op meesterschap, Herontwerp, partnerschap en kwaliteitsborging. Den Haag: LOBO/HBOraad.

Noten

1 Landelijk Expertisecentrum Nederlands en Diversiteit: www.leoned.nl

218