Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: De voorbeeldige opleider. Exemplarisch werken als opleidingsdidactiek (Jo van de Hauwe & Bart van der Leeuw)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

6. LOPON2

Nederlandse Taalunie

Van Beek, W. & M. Verhallen (2004). Taal een zaak van alle vakken. Bussum: Coutinho.

Van der Nulft, D. & M. Verhallen (2002). Met woorden in de weer. Bussum: Coutinho

Verhallen, M. (red.) (2006). Een brede kijk; taal in de klas. Amsterdam: Stuurgroep Taalbeleid Amsterdam.

Verhallen, M. & R. Walst (2001). Taalontwikkeling op school; handboek voor interactief taalonderwijs. Bussum: Coutinho.

Ronde 8

Jo van de Hauwe & Bart van der Leeuw

Hogeschool-Universiteit Brussel / Hogeschool Utrecht Contact: jo.vandenhauwe@hubrussel.be

Bt.vanderleeuw@fontys.nl

De voorbeeldige opleider. Exemplarisch werken als opleidingsdidactiek

1. Inleiding

De laatste twee decennia heeft de ‘moedertaaldidactiek’ zich grondig vernieuwd. Inzichten uit de moderne taalkunde, het taalverwervingsonderzoek, de sociolinguïstiek en de leerpsychologie werden verwerkt in de eindtermen en de kerndoelen en vonden hun weg naar de leerplannen en de schoolmethodes voor taal. Ook het besef dat Nederlands niet de moedertaal is van een groeiende groep leerlingen in de basisschool bepaalt de hedendaagse opvattingen over en de uitwerking van een ‘didactiek Nederlands’ voor de basisschool mee.

Uiteraard werd deze vernieuwing ook zichtbaar in de lerarenopleidingen, maar enkel op inhoudelijk vlak. Bekende ‘basiswerken’ zoals Taaldidactiek aan de basis (Nijmeegse Werkgroep Taaldidactiek 1992) werden inhoudelijk vernieuwd en kregen moderne ‘concurrenten’ (bijvoorbeeld: Bodde-Alderieste e.a. 2002; Paus (red.) 2002; Daems e.a. (red.) 2004) die nadrukkelijk een moderne taaldidactiek in het uitstalraam zetten.

Moderne opvattingen over opleidingsdidactiek, d.w.z. ‘de manier waarop’ lerarenopleiders moderne inzichten in (taal)didactiek toegankelijk kunnen maken voor hun studenten, zoals bijvoorbeeld het gangbare sociaalconstructivistische paradigma, worden

6

231