Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: De verteltas (Geertruide Devill)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

2. ‘Brussel’

2

Zoals eerder gesteld, bereik je met de verteltasmethodiek via de ouderparticipatie een hoger doel dan alleen het stimuleren van de taalontwikkeling van het kind en het voorlezen thuis. De verteltassen die in de klas en thuis gebruikt worden, zijn producten die door ouders en leraren zijn gemaakt en samengesteld.

De ouderbetrokkenheid en -participatie heeft echter op nog meerdere niveaus plaats:

  • ouders maken en onderhouden verteltassen;

  • ouders kunnen betrokken worden bij het uitlenen (en nakijken) van de verteltassen;

  • ouders kunnen ‘verteltassessies’ houden met de kinderen op de school;

  • de verteltassen worden aan de ouders meegegeven (in principe niet aan de kinderen);

  • ouders zetten samen met hun kind op school rond een verteltas, een boek, een activiteit op;

  • een heen- en weerschriftje bevordert ook de communicatie tussen ouders en school/klas, tussen thuis en school.

Dat alles vraagt zowel van het schoolteam als van de ouders een volgehouden inspanning binnen een goed opgezette organisatie. Een en ander is niet te herleiden tot het ‘ter beschikking hebben’ van een aantal tassen voor een klas. Het is niet te vergelijken met of mag niet opgevat worden als een ‘bibliotheeksysteem’.

De verteltasmethodiek moet door het hele (school)team gedragen worden omdat de methodiek slechts op deze manier kan slagen in zijn opzet. Bovendien moet binnen het team over een en ander ernstig nagedacht worden, zowel op inhoudelijk als op organisatorisch vlak. Hoe introduceer je het project bij de ouders? Wie neemt wat voor zijn rekening? Hoe organiseren we workshops? Hoe werkt het uitleensysteem? Wat vraag je aan ouders? Wat bied je hen? Kan je inspelen op de thuissituatie van de kinderen, rekening houdend met hun cultuur, de privacy, etc.?

Uit bovenstaande vragen blijkt dat de draagwijdte van de verteltasmethodiek veel verder reikt dan het louter aanbieden van verteltassen. Vandaar dat het project binnen het kader van (school)taalbeleid moet worden geplaatst. Het kan ook een stap betekenen op weg naar de ‘brede’ school.

4. De verteltasmethodiek en taalbeleid

De verteltas is een ideaal middel om het gevoerde taalbeleid concreet mee vorm te geven. Bijna alle pijlers of werkterreinen worden door het project aangesproken. Hieronder het kader (de werkterreinen) en de link met de methodiek.

47