Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: Een krachtige leesomgeving via "Veilig Thuis": een dubbel spoor (Evelien Gheeraert & Lut Bylois)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

TWEEËNTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

gewoonte van ouders behoort.

In praktijk is het leren lezen dus voornamelijk een activiteit van de school. Het is echter van wezenlijk belang voor het slagen van het leesproces dat niet alleen de kinderen gemotiveerd en geactiveerd worden bij het leren lezen op school, maar dat ook de ouders en het gezin hier actief bij betrokken worden.

2. Een krachtige leesomgeving kent twee sporen

De ervaring leert ons dat het werken aan een effectief leesbeleid twee sporen kent. Een eerste spoor is het uitbouwen van een kwalitatieve leesdidactiek in de school zelf waarbij de aanpak in de klas en de professionaliteit van de leerkracht centraal staan. Een leesomgeving waarin kinderen zowel goed kunnen als graag leren lezen, start bij een goed leesonderwijs in de school dat zich als volgt typeert:

  • er worden hoge, meetbare leesdoelen gesteld;

  • er wordt een goede diagnostiek uitgebouwd;

  • er is aandacht voor effectieve leesinstructie;

  • er is een uitbreiding van de leestijd voor zwakke lezers;

  • er wordt een taakgerichte leesdidactiek geïmplementeerd;

  • er worden vanuit de zorg voor leesplezier en leesmotivatie verschillende leeswerk-vormen gehanteerd;

  • etc.

Een tweede spoor is de aandacht voor de ondersteuning van het lezen buiten de school. Hand in hand met de kwaliteit van de aanpak op school dient er veel aandacht besteed te worden aan het realiseren van betrokkenheid van ouders op dat leesonderwijs.

Zorgen voor een goede complementariteit van deze twee sporen is voor leerkrachten vaak heel moeilijk omdat methodieken – zeker die voor aanvankelijk lezen - vooral focussen op de aanpak van lezen in de klas. Vanuit die zorg werd door ‘Voorrangsbeleid Brussel’ het ouderondersteunend pakket “Veilig Thuis” uitgewerkt. Dit gebeurde met goedkeuring en in overleg met de Zwijsen/Averroès stichting in Nederland. Het pakket biedt scholen de mogelijkheid om ouders actief te betrekken bij het aanvankelijke leesproces van hun kinderen.

Het pakket bestaat uit een aantal speelleesmaterialen en helpt scholen om de communicatie omtrent het leesproces met ouders te voeren en om het onderwijsondersteunend gedrag te bevorderen. Verder biedt werken met dit pakket kansen op een verhoogde interactie tussen ouder en kind en tussen ouder en leerkracht. Zo ontstaat een wederkerige communicatie tussen de school en de ouders.

50