Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: Nederlands in het middelbaar beroepsonderwijs: retoriek en praktijk (Marja van Knippenberg)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

3. Competentieleren

reageerden, zijn met name midden en hoger opgeleide NT2-leerders die relatief kort in Nederland zijn. Het is juist die groep die ervaart dat de inzet van de intaketoets geen recht doet aan hun (mogelijke) capaciteiten.

6. Interpretatie

De uiteindelijke interpretatie van het sleutelincident werd uitgevoerd aan de hand van een conceptueel model van Goodlad (1979), waarin vijf curriculumdomeinen worden onderscheiden:

  • het ideologische curriculum: het beeld van het ‘ideale’ onderwijs, op basis van weten-
    schappelijke inzichten, maar ook het maatschappelijke en politieke discours;

  • het formele curriculum: alles wat vastligt in officiële documenten, zowel op landelijk of gemeentelijk niveau als binnen de school;

  • het geïnterpreteerde curriculum: het beeld dat de docent van het onderwijs heeft;

  • het operationele curriculum: de praktijk in de klas;

  • het ervaren curriculum: het beeld dat de leerling of student van het onderwijs heeft.

Uit de analyse bleek dat er sprake is van tegenstrijdigheden binnen en tussen de verschillende curriculumdomeinen en daarmee tussen retoriek en praktijk. Onderstaand schema illustreert dit gegeven voor het concept ‘doorlopende leerlijn’.

Curriculumdomein   Doorlopende leerlijn

Ideologische   Overheid en ROC bepleiten een doorlopende leerlijn.

Formele 1. Er is sprake van een doorlopende leerlijn wat betreft beroepsgerichte vakken. Dit is in overeenstemming met het ideologische curriculum.

2. Er is geen sprake van een doorlopende leerlijn Nederlands. Dit is strijdig met het ideologische curriculum.

Geïnterpreteerde 1. Docenten signaleren dat de doorlopende leerlijn niet voor alle studenten haalbaar is. Dit duidt op tegenstrijdigheid tussen het ideologische en het operationele curriculum.

2. Docenten signaleren dat de doorlopende leerlijn wordt doorbroken door de intaketoets. Dit duidt op tegenstrijdigheid tussen het formele en het operationele curriculum.

Operationele De doorlopende leerlijn wordt doorbroken door afname van de intaketoets. Dit is strijdig met het ideologische en het formele curriculum.

Ervaren Studenten ervaren dat de doorlopende leerlijn wordt doorbroken door de plaatsingstoets. Dit duidt op tegenstrijdigheid tussen het formele en het operationele curriculum

3

85