Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 27 | Zevenentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands (2013)

Bijdrage: Vrij lezen in het mbo. Onderzoek naar een leescultuur in de laagste mbo-niveaus (Erna van Koeven & Frank Schaafsma )
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

4. Mbo/secundair beroepsonderwijs

6. Interventies

De eerste fase van het onderzoek heeft ook opgeleverd dat docenten kritisch naar het vrij lezen zijn gaan kijken. Zo bleek uit de interviews met zowel docenten als studenten dat het lezen te weinig doelgericht is. Docenten noemen als doel “het bevorderen van leesplezier”, maar zij verbinden lezen niet aan het vergroten van de lees- en taalvaardigheid, aan de persoonlijke ontwikkeling van studenten of aan het taalbeleid op school en communiceren dat ook niet. Studenten geven dikwijls aan dat ze niet goed weten waarom het vrij lezen is ingesteld. Ook blijkt dat de studenten niet erg enthousiast zijn over het leesmateriaal. Boeken moeten spannend zijn en vooral niet kinderachtig. Unaniem vragen studenten om boeken met “echte verhalen” waarin je kunt lezen “wat mensen in hun leven meemaken”. Uit de interviews blijkt ook dat docenten verschillen in de manier waarop zij studenten motiveren door te lezen in boeken. In sommige groepen beginnen studenten iedere leessessie in een nieuw boek, terwijl ze in andere groepen verder gaan waar ze zijn gebleven. Eveneens wordt duidelijk dat de docenten de verschillen in leesvaardigheid in hun groep niet goed kennen en daar ook niet op inspelen, omdat ze leerlingen niet willen stigmatiseren.

De interventies die de docenten onderling afspreken, zijn dan ook onder andere gericht op het doelgerichter maken van het lezen, op het aanpassen van het leesmateriaal en het helpen kiezen, op het instellen van een persoonlijke boekenlegger die maakt dat een student kan doorlezen in het boek en op het invoeren van e-books en luisterboeken om te kunnen differentiëren binnen de groep. Ook worden good practices verzameld van docenten die met hun studenten praten over boeken of die zelf boeken presenteren.

Referenties

Gille, E., C. Loijens, J. Noijons & R. Zwitser (2010). Resultaten PISA -2009. Praktische kennis en vaardigheden van 15jarigen. Arnhem: Cito.

Krashen, S. (2011). Free Voluntary Reading. Santa Barbara, California/Denver, Colorado/Oxford, England: Libraries Unlimited.

Mol, S. (2010). To Read Or Not To Read. Proefschrift. Universiteit Leiden.

Mol, S. & A. Bus (2011). “Lezen loont een leven lang. De rol van vrijetijdslezen in de taal- en leesontwikkeling van kinderen en jongeren”. In: Levende Talen Tijdschrift, jg. 12, nr. 3, p. 3-15.

OECD (2011). Education at a Glance 2011. OECD: OECD Publishing.

Vernooy, K. (2009). Lezen stopt nooit! Van een stagnerende naar een doorgaande leesontwikkeling voor risicolezers. Hengelo: Hogeschool Edith Stein, Expertis Onderwijsadviseurs.

4

115