Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 27 | Zevenentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands (2013)

Bijdrage: De kracht van diversiteit in de Vlaamse kleuterscholen. Het project tweedelijnsondersteuning kleuteronderwijs (2KP) toegelicht (Ellen Bauwens)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

1. Basisonderwijs

1

tot de opdrachten van de 2KP’er.

  1. omgaan met diversiteit en differentiatie:

In onze kleuterklassen zijn er grote individuele verschillen tussen de kleuters. Kleuters ontwikkelen elk op hun eigen manier en volgens hun eigen tempo. Daarnaast zijn er ook sociale, culturele en etnische verschillen. Omgaan met deze diversiteit vraagt een doordachte aanpak. De 2KP’er begeleidt de kleuterleidster in het verwerven van inzicht in deze diversiteit en leert hen om er bewust mee om te gaan. Daarnaast toont de 2KP’er aan wat de ontwikkelingskansen zijn van een kleuter bij een meer gedifferentieerde aanpak.

  1. ouderparticipatie uitbouwen:

Ouderparticipatie verhoogt de ontwikkelingskansen van de kleuter. Door ouders te betrekken bij het schoolleven stimuleert de school de maatschappelijke betrokkenheid van de ouders. Een goed contact tussen de school en de ouders zorgt voor een betere afstemming tussen thuis en de school, waar de kleuter alleen maar beter van wordt. De 2KP’er gidst de scholen door het grote aanbod aan projecten rond ouderbetrokkenheid. Daarnaast kan de school beroep doen op de 2KP’er bij het oprichten van moedergroepen, bij het organiseren van infoavonden voor allochtone ouders of bij het implementeren van een ouderplan in de school.

  1. coaching:

De 2KP’er begeleidt de kleuterleidster ook in de klas en zorgt voor coaching. Daarnaast organiseert de 2KP’er momenten van netwerking om zo de schooloverstijgende samenwerking tussen kleuterleidsters te stimuleren.

  1. beleidsvoerend vermogen van de scholen versterken:

De 2KP’er ondersteunt scholen bij de uitvoering, evaluatie en bijsturing van de acties in het GOK-plan of ondersteunt de school bij het uitwerken van een taalbeleidsplan.

5. Evaluatie van het project

5.1 Schriftelijke bevraging van juni 2010 en juni 2013

In juni 2010 werden de 2KP-scholen voor een eerste keer bevraagd met betrekking tot het project. Het doel van de bevraging was het in kaart brengen van de vragen van de scholen. Zo kregen we een goed beeld van de tijdsbesteding van de verschillende onderdelen van het 2KP-beleid.

In juni 2013 werden de scholen voor een tweede keer bevraagd. In deze bevraging werd gepeild naar de tevredenheid en effecten na 5 jaar 2KP. In deze workshop wor-

19