Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 27 | Zevenentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands (2013)

Bijdrage: De kracht van diversiteit in de Vlaamse kleuterscholen. Het project tweedelijnsondersteuning kleuteronderwijs (2KP) toegelicht (Ellen Bauwens)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

ZEVENENTWINTIGSTE CONFERENTIE ONDERWIJS NEDERLANDS

den de resultaten van de bevraging kort toegelicht.

De cijfers leren ons dat de 2KP’ers tijdens de eerste jaren van het project voornamelijk scholen intens begeleid hebben rond de pijler ‘taalvaardigheidsonderwijs’. De scholen vroegen duidelijk minder begeleiding voor de pijler ‘ouderbetrokkenheid’. Werk maken van ouderbetrokkenheid binnen 2KP is dan ook een uitdaging voor de komende jaren.

5.2 Mondelinge bevraging tijdens de jaarlijkse reflectiedagen

Om tegemoet te komen aan de verwachtingen en verzuchtingen van de 2KP-scholen, werd beslist om de betrokken directeurs, kleuterleidsters en zorgleerkrachten jaarlijks per regio samen te brengen. In kleine groepjes kunnen de deelnemers doorgeven wat ze missen, wat goed gaat en wat ze anders zouden willen zien. De resultaten van deze gespreksrondes worden samengebracht en op regelmatige momenten gedeeld met de begeleiders.

Uit de reflectiedagen leren we dat er heel wat positieve effecten waarneembaar zijn. Kleuterleidsters en teams ontwikkelen een grotere bewustwording met betrekking tot goed taalvaardigheidsonderwijs, ze staan sterker in hun schoenen, ervaren leerwinst bij hun kleuters en tonen een groter respect ten aanzien van allochtone kinderen en hun thuistaal. Daarnaast zijn teams verheugd dat het project enkel op de kleuterschool is gericht en dat het geen extra planlast betekent voor de werking in hun klas.

Op de bijeenkomsten spreken de deelnemers ook verwachtingen uit. Waar er in het begin sterk werd geïnvesteerd in taalvaardigheid, ervaren we dat er nu steeds meer vragen komen naar diversiteit, kansarmoede, ouderbetrokkenheid en de opvang van anderstalige peuters.

Scholen die van bij de start een 2KP-begeleider over de vloer kregen, zien hun begeleider nu meer als een kritische vriend.

Om een goede 2KP-werking te kunnen uitbouwen binnen de scholen formuleren de deelnemers ook een aantal sleutels tot succes. Allereerst is het noodzakelijk dat er een draagvlak is en dat het team openstaat voor deze materie. Daarnaast hangt het welslagen ook af van de rol van de directeur. Hij kan een bron van inspiratie zijn voor een team, de afspraken levendig houden, raakvlakken en kapstokken zien met andere beleidsdomeinen en interventies in de school, enz. Tot slot willen scholen ook leren van elkaar en zien ze netwerken, regiowerkingen en onderlinge hospiteerbeurten ook als sleutels tot succes.

20