Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 27 | Zevenentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands (2013)

Bijdrage: Anderstalige nieuwkomers: ook een Brusselse uitdaging! (Sophie Ghesquiere & Goele Mahieu)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

9. Zorgleerlingen

  1. Het soort ‘wereld’ waar de taal naar verwijst, is belangrijk, maar ook het feit of er bij het taalaanbod veel, weinig of geen context wordt voorzien. Een tekst met veel verhelderende illustraties is gemakkelijker te begrijpen dan een tekst die het zonder plaatjes moet stellen. Teksten met veel voorbeelden of herhalingen zijn toegankelijker dan compacte teksten.

  2. Een taak kan ten slotte ook verschillen naargelang de ‘verwerking’ die van de leerling wordt gevraagd. Moet de anderstalige nieuwkomer de tekst kopiëren (nazeggen, overschrijven), moet hij gewoon iets begrijpen of beschrijven of moet hij de tekst cognitief verwerken/(her)structureren?

Het is dus belangrijk dat de anderstalige nieuwkomer als ‘beginnende’ anderstalige vooral geconfronteerd wordt met mondeling taalaanbod dat hij kan begrijpen, omdat er veel concrete, visuele en talige context voorhanden is en omdat het over bekende onderwerpen gaat in het ‘hier en nu’ van de school- en klassituatie.

Met dit kader kun je als leerkracht klasactiviteiten zodanig aanpassen dat anderstalige nieuwkomers mee kunnen werken aan de activiteiten in de reguliere klas, maar met voor hem aangepaste doelen. Je begint hieraan door de klasactiviteit (zoals bedoeld voor de reguliere leerlingen) door te nemen en aan te duiden op welk niveau de taaleisen zich binnen de taak situeren. Vervolgens kan je per ‘lijn’ nagaan hoe je de taaleisen voor anderstalige nieuwkomers kunt aanpassen zodat ze voor hen haalbaarder worden. De aanpassingen gelden dan enkel voor de nieuwkomer. De andere leerlingen volgen de les zonder aanpassingen.

Referenties

Boeraeve, A. & M. Van Rijn (2010). “Werken aan ouderbetrokkenheid op school: 7 dimensies als leidraad voor een succesvolle aanpak”. In: Welwijs, jg. 21, nr. 2, p. 23- 25.

Vettenburg, N. & S. Samaey (2005). Instrument ‘betrokkenheid van ouders bij het onderwijs’. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Schoolopbouwwerk Brussel vzw (onuitgegeven publicatie). Gent: Universiteit Gent.

9

289