Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 27 | Zevenentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands (2013)

Bijdrage: Geletterd: een verhaal van meer dan zelfredzaamheid (Erna Janssens)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

9. Zorgleerlingen

In de derde graad van het basisonderwijs wordt de heterogeniteit tussen de leerlingen erg duidelijk. We zijn er voorstander van dat jongeren vorderen op eigen tempo en dat ze, samen met leeftijdsgenoten, doorstromen naar het secundair onderwijs, eventueel zonder getuigschrift van het basisonderwijs te behalen.

De zorgvisie die het VVKBaO (Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs) hanteert, ondersteunt deze thesis:

  •  leerlingen vorderen op leeftijd;

  •  er wordt geïnvesteerd in een degelijke basisdidactiek die rekening houdt met de heterogeniteit van de leerlingengroep;

  •  men streeft naar krachtige leeromgevingen;

  •  er wordt, indien nodig, handelingsgericht gewerkt;

  •  er is afstemming op de concrete leerbehoefte van de individuele leerling.

Voor jongeren die doorstromen op basis van leeftijd en die het getuigschrift basisonderwijs niet halen – omdat ze het curriculum niet afwerkten – is er behoefte aan betekenisvolle informatieoverdracht. Het is de bedoeling – meer nog dan voorheen – om verder te bouwen op wat de leerling wel verworven heeft.

Welke informatie kan de basisschool over de individuele leerling doorgeven, zodat het secundair onderwijs verder kan werken aan een leertraject dat de jongere maximaal kansen geeft om de doelstellingen van het gemeenschappelijk curriculum te bereiken? Wat kan of moet het format van zo’n gedocumenteerd verslag/leerlingvolgsysteem inhouden? We verwachten informatie die complementair is aan de BaSo-fiche, die vooral als doel heeft om het vervolgonderwijs te informeren over de succesvolle zorg- activiteiten die in het basisonderwijs ten aanzien van de betrokken leerling werden genomen. Inhoudelijke informatie over leervorderingen van de leerling zegt immers meer dan de cijfergegevens van het rapport.

Met de collega’s van het basisonderwijs startte een boeiende zoektocht naar een zinvol kader. Zo kwamen we bij de vraag of we via ‘geletterdheid’ de krijtlijnen voor de informatieoverdracht zouden kunnen uitzetten.

De omschrijvingen voor geletterdheid zijn veelbelovend. Het voortgangsrapport bij het eerste plan geletterdheid stelt:

“Geletterdheid is de kennis en vaardigheid die nodig is om via geschreven taal te communiceren en informatie te verwerken, de vaardigheid om met numerieke en grafische gegevens om te gaan en de vaardigheid voor het gebruik van ICT. Geletterdheid is een geïntegreerde vaardigheid en omvat o.m. de competentie om informatie te vinden en te gebruiken, rekenkundige bewerkingen uit te voeren, kwantitatieve informatie te

9

299