Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 27 | Zevenentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands (2013)

Bijdrage: Van taal naar talenbeleid - 'Oude sporen en nieuwe wegen' (Katrien Daerden & Karen Reekmans)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

2. Lerarenopleiding Basisonderwijs

2

Onderstaand schema verduidelijkt deze link.

Figuur 1: Schema Taalbeschouwing.

De aanwezigheid van taalbeschouwing in het basispakket omvat ‘het spelen met taal’ aan de ene kant en ‘de verwondering’ aan de andere. De Advieslijst Taalbeschouwelijke Termen Nederlands (AKOV 2012) legt de link naar de vreemde talen. Voorbeelden uit de praktijk tonen aan dat ook in de vreemde talen met taalniveaus gespeeld wordt. Dat laatste komt het beste tot uiting door zelf taalbeschouwend aan de slag te gaan vanuit de verwondering.

4. MEER ... -3> Scholen

MEER ... zit niet enkel vervat in het basispakket Nederlands van de verschillende lerarenopleidingen. Steeds meer scholen stellen taalbeschouwing centraal en kiezen bewust voor een taalbeschouwende aanpak die leidt naar MEER. Concreet vond dat een uitwerking in het project van basisschool Talen Tuin te Lummen. De pijlers van het Daltononderwijs worden aangevuld met een duidelijk accent op MEERtaligheid.

Het doel van de workshop is om de deelnemers de mogelijkheid te bieden om taalbeschouwend (en daarbij vertrekkend vanuit de verwondering) aan de slag te gaan met concrete probleemstellingen, om zo een vertaalslag te maken naar de eigen opleiding en lespraktijk.

61