Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 27 | Zevenentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands (2013)

Bijdrage: Taaldoelen in alle vakken: van taalontwikkelend vakonderwijs naar competentiegericht onderwijs (Jan Lecocq & Nadja Gilissen)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

ZEVENENTWINTIGSTE CONFERENTIE ONDERWIJS NEDERLANDS

Ter illustratie geven wij de resultaten van de peilingen ‘Informatieverwerving en -verwerking eerste graad secundair onderwijs in de A-stroom’. Cijfers geven het percentage leerlingen aan dat de eindtermen haalt:

 

2007

2011

raadplegen van referentiewerken

77

76

raadplegen van grafieken en tabellen

50

45

raadplegen van plannen, tekeningen en kaarten

57

46

Tabel 1: Percentage leerlingen dat de eindtermen haalt (volgens de peiling ‘Informatieverwerving en -verwerking eerste graad secundair onderwijs in de A-stroom).

Misschien vindt u dat het raadplegen van grafieken en tabellen, van plannen, tekeningen en kaarten weinig met taal te maken heeft? De resultaten van de peiling van de eindtermen Nederlands in 2010 zijn al evenmin bemoedigend, zeker voor de technische en de kunststudierichtingen in het secundair onderwijs. Ook hier geven de cijfers het percentage leerlingen aan dat de eindtermen haalt:

 

aso

tso

kso

lezen

93

70

76

luisteren

93

71

75

Tabel 2: Resultaten van de peiling van de eindtermen Nederlands in 2010.

Voor de goede orde: het gaat hier telkens om eindtermen. Dat zijn de minimumdoelen, opgelegd door de Vlaamse overheid.

Hoe komt het toch dat er zo weinig vooruitgang wordt geboekt? De inspanningen die binnen het onderwijs worden geleverd om aan de taalvaardigheid van de leerlingen te werken, zijn immers al lang aan de gang: vanaf 1991 met het Onderwijsvoorrangsbeleid was er specifieke aandacht voor taalvaardigheid en voor Nederlands als instructietaal. Ook binnen het gelijke onderwijskansenbeleid (GOK) blijft taal een belangrijk aandachtspunt. Opeenvolgende rapporten van de onderwijsinspectie (Onderwijsspiegel 2009; Onderwijsspiegel 2012) tonen aan dat heel wat scholen een talenbeleid voeren – in veel gevallen is dat beleid nog erg onvolkomen, maar er wordt niet getwijfeld aan de inzet en de energie die scholen leveren om de taalvaardigheid van hun leerlingen te verhogen.

Opnieuw: hoe komt het toch dat de schoolse taalvaardigheid van heel wat van onze leerlingen onvoldoende blijft, niettegenstaande alle inspanningen die scholen, leer-

98