Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 7 | Zevende conferentie Het Schoolvak Nederlands (1994)

Voorwoord

Ziehier het verslag van de conferentie HsN-7. Nauwkeuriger: de zevende Conferentie 'Het Schoolvak Nederlands in het Voortgezet/Secundair Onderwijs in Nederland en Vlaanderen', gehouden op vrijdag 19 en zaterdag 20 november 1993 te Diemen. Voor het eerst strekte een HsN-conferentie zich uit over twee dagen. De bezoekersaantallen maakten duidelijk dat zich in Nederland een voorkeur heeft ontwikkeld voor een werkdag als conferentiedag. De organisatie ondervond echter geen moeite bij het samenstellen van een programma voor de zaterdag. Deze bundel maakt duidelijk dat op de conferentie wederom een rijk en afwisselend programma kon worden aangeboden. Natuurlijk is dit in de eerste plaats te danken geweest aan degenen die zo vriendelijk waren een presentatie te verzorgen. Toch mag ook de organisatie in dit verband worden genoemd.

Naast de organisatoren van HsN-zijde hebben vooral de Stichting Promotie Literatuuronderwijs en de Vereniging Europese Letteren een stempel gedrukt op de samenstelling van het programma. Laatstgenoemde vereniging vormde een duidelijk herkenbare 'stroom'. De SPL meldde een drietal sprekers aan en nodigde bovendien een aanzienlijk aantal literatuurwetenschappers uit hun visie te geven op de huidige relatie tussen wetenschap en onderwijs.

Eveneens voor het eerst is aan de weergaven van de presentaties in het conferentieverslag een limiet gesteld. Menige auteur zal de behoefte hebben gevoeld een aantal punten nader uit te werken, danwel een heel andere tekst te schrijven. Aan de lezer het verzoek daarmee rekening te houden als hij teksten aan een oordeel onderwerpt. De redactie heeft in dit opzicht twee uitzonderingen gemaakt. Voor de bijdrage van Wam de Moor en anderen, omdat hun presentatie tijdens de conferentie te kort uitviel-door strubbelingen in het verkeer. En voor die van Theo Witte, die door de redactie uitdrukkelijk was uitgenodigd het concrete niveau extra te belichten, met als onvermijdelijk gevolg een schriftelijke weergave die meer plaatsruimte vergt.

Niet alle presentaties tijdens de conferentie zijn uitgekristalliseerd in een artikel. Met name hebben veel organisatoren van workshops afgezien van verslaggeving. Ik wijs er nog op dat de presentatie van Oostdam en Van Gelderen als artikel is opgenomen in Levende Talen 487. Hier staat tegenover dat deze bundel ook een artikel bevat waarmee geen presentatie tijdens de conferentie HsN-7 correspondeert: dat van Simone Walvisch. Dit artikel had in het verslag van de vijfde HsN-conferentie moeten staan, maar ontbrak daar door een vergissing.

Als redacteur heb ik een zekere eenvormigheid nagestreefd in de uiterlijke verschijning van de artikelen. Natuurlijk doet dat niets af aan de inwendige variatie, qua inhoud en qua Nederlands. Ik heb geen veranderingen willen aanbrengen om de enkele reden dat de auteur een naar mijn gevoel Vlaams woord of Vlaamse constructie gebruikt had. Wel heb ik hier en daar lichtjes bekort.

Peter Nieuwenhuijsen

iii