Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 7 | Zevende conferentie Het Schoolvak Nederlands (1994)

Bijdrage: Moedertaalonderwijs als middel tot relationele vorming (Johan Van Iseghem)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

vinden. De vereiste lesmethodes zouden wel eens parallel kunnen lopen.

Noten

 1. Monika VAN PAEMEL: Het wedervaren. Amsterdam, Meulenhoff, 1993, 105. De passage met het fragment verscheen in 1992, in een andere versie, in het Verdriet-nummer van De Gids (nr. 3/4) en in De nevel van de tijd, Stichting J.H. Leopold, Tilburg en Poëziecentrum Gent, 1992.

 2. Paul SCHOTSMANS, Trees DEHAENE en Paul DELEU: Liefde leren. Relationele en Seksuele Opvoeding op School. Brussel, Licap, 1992. [Bestellen bij NSKO, Guimardstraat 1, B-1040 Brussel].

 3. Peter MIELANTS e.a., (eindred. Geert VAN CLEEMPUT en Willy VAN PARYS): Samenzijn. Handboek relationele vorming. Didactische handleiding voor leerkrachten van het secundair en hoger gemeenschapsonderwijs, Argo, Brussel, 1992. [Bestellen bij ARGO, Belliardstraat 12, B-1040 Brussel].

 4. Els VERVLIET e.a. (eindred. Greet KIMZEKE): Jongeren en Relaties, OVSG en BVPO, 1992. [Bestellen bij OVSG, Aarlenstraat 53 bus 5, B-1040 Brussel].

 5. Johan VAN ISEGHEM: Lessen taal rond de thematiek van relationele en seksuele opvoeding. In: Impuls, 24, 2, 1993, 49-60. [Bestellen bij Uitgeverij Acco, Leuven, 016/29 11 00].

 6. Fr. DAEMS e.a., Leren leven in taal, een moedertaaldidactiek Malle, De Sikkel, 1982, 62-66.

 7. W. VAN PEER en J. TIELEMANS: Instrumentaal. Fundamenten en modellen voor moedertaalonderwijs, Leuven, Acco, 1984, deel 1, 52.

 8. O.a. Cor GELJON: Morele reflectie in de literatuurles. In: Het Schoolvak Nederlands 2, 1987, 73-83. Ook die bijdrage gaat in op het verband tussen literatuurdidactiek en pedagogische doelstellingen.

 9. Cfr. Kris VERVOORT, 'De onzichtbare vrouw in de Vlaamse schoolboeken' Vonk 20:5 (90/91).

 10. Werkmap voor Taal- en literatuuronderwijs (W.v.T.), uitgave van K.U. Leuven - Permanente Vorming en het Werkverband voor Taal- en Literatuuronderwijs (Vliebergh-Senciecentrum, afd. Moderne Talen). Abonnementen: W.v.T., Blijde-Inkonfststraat 21, 3000 Leuven [tel. (016)28 47 64 - fax (016)28 50 25]. W.v.T. publiceert bij voorkeur bruikbaar en/of gebruikt lesmateriaal.

 11. De lezer raadplege maar de lezing van Helge BONSET 'Spreken en luisteren in het VO: verslag van onderzoek en leerplanontwikkeling'; in: Het Schoolvak Nederlands 5, 1992, 32-45; o.a. blz. 34: 'Als er betere leer- en toetsmiddelen zouden komen, en kleinere klassen, zou 40% van de ondervraagde leraren nog steeds niet meer tijd voor spreek- en luisteronderwijs willen uittrekken'.

 12. Ik verwijs naar P.M. KAASHOEK, 'Een stofschema voor een voorlichtingsactiviteit.' In: Communicatief 1, 1989. Hij gebruikt 'voorlichten' in de betekenis van 'informatie verschaffen', en zoekt naar een presentatievorm van een activiteit voor 'voorlichters'; voor de ontwikkeling van zijn stofschema gaat hij evenwel uit van een casus in engere zin: 'De Gehandicaptenraad heeft opdracht gegeven een rapport te vervaardigen over handicap, relaties en seksualiteit' (163, cursivering van ons). De doelen dienen vanuit het onderwerp geformuleerd en uitvoerbaar te zijn; bijvoorbeeld uitbreiden van kennis of vaardigheden. Maar de beschrijving gebeurt in operationaliseerbare termen. 'Begrippen als bewust worden, aanvoelen kunnen beter niet voorkomen in deze categorie. Immers: hoe toetst men bewustwording of gevoel?' (165). Wat relationele vorming betreft is dat juist en onjuist; we laten de vraag open. Maar aan de aandrang om terug te vallen op uitsluitend meetbare doelstellingen zit een verdacht geurtje: misschien een wat reactionaire 'back-to-the-basics-trend'? Vgl. Roger ROGER: 'Niets aan de hand?' in: Vonk 20:4.

 13. Michiel VAN DER AREND en Sjaak KROON: Interculturele en mondiale verhalen in het onderwijs Nederlands. In: Het Schoolvak Nederlands 5, 1992.

 14. De term 'monoseksueel' ontleen ik aan VERVOORT, noot 9, die het haalde bij Renate Rubinstein.

134