Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 7 | Zevende conferentie Het Schoolvak Nederlands (1994)

Bijdrage: Het geval Bora (Thomas Jager & Joop Wammes)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

nogmaals de oorzaken van het probleem

 

geen voorwaardelijke intake

 

geen voorwaardelijke remedie

taal-leerpsychologische

geen procesmatige opsplitsing

gaps

geen procesmatige beklijving

 

Wanneer een bepaald relevant onderwerp voor het eerst in de taalmethode aan de orde komt, moet via een soort mini-voorwaardentoets bekeken kunnen worden of voor een leerling wel de in de methode aangenomen beginsituatie geldt. Als logisch gevolg van het ontbreken van een intake worden door methoden meestal geen remediërende pakketten verschaft ten behoeve van tekorten op enkele hoofdgebieden. We moeten verder ook erkennen, dat het cursorische aspect (het opdelen dan de te leren vaardigheid in cognitieve stappen) in methoden schromelijk wordt verwaarloosd. Ook als het leerproces van deelvaardigheden wel wordt opgesplitst in een aantal stappen, biedt dat geen garantie voor succes. Elke stap moet voldoende getraind worden om beklijving te bewerkstelligen. De reguliere methodes zijn echter geen schoolvoorbeelden van leerpsychologisch bewustzijn van de auteurs.

Aansluitingsproblemen kunnen ontstaan als een leerling door ziekte afwezig is geweest, verhuisd is, meertalig is of taalzwak. Op geen enkele wijze biedt de reguliere taaldidactiek daar een systematische opvang voor. Als de methode niet aansluit bij de beginsituatie, ontstaat een leerpsychologische gap. De vraag of de reguliere taaldidactiek verstoringen op het gebied van taalleren genereert, moeten wij helaas positief beantwoorden.

Noot

1. Lerarenopleiding Nederlands Hogeschool Holland, Postbus 261, 1110 AG Diemen. 020-4951111.

Bibliografie

Berg, R.N. van den en H.G.te Lintelo, Het Avi-pakket, KPB Den Bosch, 1977.

Bonset H., M.de Boer, T.Ekens, Nederlands in de Basisvorming een practische didactiek. Coutinho Muiderberg 1992.

Boer, B.de en B.Lijmbach, Anders Nederlands/Verder lezen LPB Hoevelaken z.j.

Brus, B.Th. en M.J.M. Voeten, 1-min test, vorm A + B, Nijmegen 1973.

Bulthuis-de Veer, A., Taal is niet zo moeilijk. Wolters-Noordhoff Groningen, 1981.

Dumont, J.J., 'Lees- en spellingsproblemen in het V.O., een definitie' In: Pijlman e.a. p. 9-24. Feteris, E.S.F. en N.Lewis, Over en Weer, Meulenhoff Educatief Amsterdam, 1982.

Griffioen, J., Zeggen-schap Wolters-Noordhoff Groningen 1975.

Hartveldt, D., Kleine didactiek voor het Nederlands als tweede taal Boutinho Muiderberg 1990. Jager, T., F.Pijlman, B.Sluis, J.Wammes, Screeningstoets lezen Hogeschool Holland, Diemen 1991. Jansen, T. en H. Bonset, Empirisch onderzoek van het voortg. moedertaalonderwijs SLO Enschede 1987. Kema, G.N. en N.K.G.Kema-van Leggelo, Groninger SchoolOnderzoek, Swets & Zeitlinger Lisse 1987. Leidse Werkgroep Moedertaaldidactiek, Moedertaaldidactiek Coutinho Muiderberg 1986. Leij, A. van der, 'Leesproblemen in het VO, contouren van een aanpak' In: Pijlman e a p. 25-46. Lijmbach, B.V.J.M., H.I.Hacquebord, K.Galema, Weet wat je leest! Jacob Dijkstra Groningen 1990. Nijmeegse Werkgroep Taaldidactiek Taaldidactiek aan de basis Wolters-Noordhoff Groningen 1992. Pennings, A. en J.v.d.Wiel, Praxis 17• Schrijven.

Pijlman, A. en J.I.M. Wammes (red), Leesmoeilijkheden in het VO. Zwijsen Tilburg 1986.

138