Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 7 | Zevende conferentie Het Schoolvak Nederlands (1994)

Bijdrage: Een onderzoek naar voorleesteksten (Wam de Moor, Dees Maas & Hermance Wissink)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Een onderzoek naar voorleesteksten

Materiaal voor bloemlezingen

Wam de Moor, Dees Maas, Hermance Wissink

1 Inleiding en onderzoeksopzet

Op verzoek van de VDN en de SPL is door ons(1) in het voorjaar van 1993 onderzoek gedaan naar de voorkeur die docenten in het Vo hebben voor bepaalde voorleesteksten. Het onderzoek is de opmaat naar de samenstelling van twee bloemlezingen met voorleesteksten, waartoe het initiatief is genomen door genoemde instellingen.

De opdracht hebben we als volgt specifieker gemaakt. Ten eerste door te streven naar de samenstelling van lijsten van voorleesteksten voor onder- en bovenbouw, alfabetisch en voor wat de meest voorkomende vermeldingen betreft, geordend naar kwantiteit. Ten tweede door informatie te verkrijgen over het waarom van de voorkeuren. Ten derde door de aangegeven criteria op kwantiteit te ordenen en de criteria te bepalen waarop ook andere dan de door docenten genoemde teksten gekozen kunnen worden. Daarmee is aangegeven dat het niet onze taak is om de inhoud van de bloemlezingen als zodanig vast te stellen.

De enquêteformulieren zijn in april 1993 verzonden. naar 450 docenten en 40 didactici Nederlands. In totaal reageerden, na een rappel, 76 docenten en didactici. Een respons van 15% is tegenwoordig een normale, zij het schrale respons.

Gevraagd werd aan te geven welke drie teksten in onder- en bovenbouw voor de 490 geënquêteerden favoriete voorleesteksten zijn. Voor de verantwoording van die keus reikten wij vier mogelijke criteria aan: 1. leerlingen enthousiast maken voor lezen of voor boeken; 2. hen vermaken; 3. een literair verschijnsel illustreren; 4. een thema introduceren. Voor de bovenbouw gold als extra mogelijkheid: 5. anders, namelijk...

2 Lijsten van voorkeurs-voorleesteksten

We verwerkten de antwoorden van 71 respondenten, waarvan de meesten twee lijsten stuurden: voor onder- en bovenbouw. Vijf antwoorden kwamen te laat binnen. We bereikten een totaal van 294 teksten. Deze zijn alfabetisch op auteursnaam geordend, telkens met vermelding van bron en voorzien van de juist genoemde criteria 1 tot 5, plus de aanduiding dat men te doen heeft met een verhaal, een verhaal- of romanfragment, een gedicht of gedichtenbundel danwel een hele roman. Het is uiteraard ondoenlijk de hele lijst hier af te drukken. Men vindt deze wel in het rapport dat aan VDN en SPL wordt uitgebracht. Wel willen we een indruk geven van enkele kwantitatieve uitschieters.

We beginnen met de lijst van de meest genoemde auteurs over het hele voortgezet onderwijs.

184