Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 7 | Zevende conferentie Het Schoolvak Nederlands (1994)

Bijdrage: Vakkenintegratie: een project 'Bedrijfsethiek' (Ben Vaske)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Vakkenintegratie: een project 'Bedrijfsethiek'

Ben Vaske

Wie mijn cv aan het eind van deze tekst bekijkt, ziet dat mijn opleiding niet bepaald geëigend is om les te geven in het middelbaar beroepsonderwijs: De didactiekopleiding oude stijl liet veel te wensen over waar het ging om de voorbereiding op het beroepsonderwijs. Lesgeven in het beroepsonderwijs is wel een bewuste keuze geweest. In het onderstaande schets ik een integratieproject van de vakken Nederlands, maatschappelijke oriëntatie (hierna: mo) en Engels. Achtereenvolgens geef ik de situatie voor het vak Nederlands op mijn afdeling, de motivering voor de keuze voor vakkenintegratie, laat ik zien dat het raamleerplan geen aanknopingspunten biedt voor vakkenintegratie en geef ik kort het project Bedrijfsethiek weer.(1)

1 Situatie op de afdeling MLO

Het middelbaar laboratoriumonderwijs (MLO) op het Reynevelt College kent -naast een tussenopleiding- drie vierjarige opleidingen: chemisch, biologisch en medisch: Vanaf het derde leerjaar zijn er verschillende afstudeervarianten: Leerlingen van het eerste en tweede leerjaar krijgen twee uur Nederlands per week, gericht op het certificaat 'Beroepsondersteunende vakken' (in de toekomst deel van het certificaat 'Basiskennis en basisvaardigheden'). In het derde en vierde leerjaar krijgen leerlingen één uur Nederlands per week. Voor het derde leerjaar betekent dit specifiek aandacht voor communicatieve vaardigheden. Met mijn collega MO heb ik de taak te kijken of vakkenintegratie van vooral de vakken Nederlands, MO en Engels voor het derde leerjaar mogelijk is. In een volgend stadium kunnen de beroepsgerichte vakken erbij worden betrokken. Mo is een nieuw vak: sinds het schooljaar 1992-1993. Leerlingen van het MLO krijgen alleen in het derde leerjaar één uur MO per week.

2 Motivering vakkenintegratie

De keuze voor vakkenintegratie is ten eerste ingegeven door de (afdelings)directie. In de voorstellen voor de opleidings- en certificatenstructuur Laboratoriumonderwijs wordt gesproken over een urenverdeling voor een 'Studium Generale' in het derde leerjaar. De school heeft er nu al voor gekozen dat het vak MO dit mede invult. Momenteel zijn de drie vakken onderdeel van het vierde certificaat 'Beroepsvormen-de vakken' in het derde leerjaar. Ten tweede is vakkenintegratie de eigen keuze van de betrokken docenten:

-Nederlands, MO en Engels beschikken elk over maar één lesuur per week. Gezamenlijke activiteiten maken hun positie sterker en ze kunnen zich zo beter profileren. -Alle drie de vakken lenen zich voor training in communicatieve vaardigheden. -Vakkenintegratie strookt met hun visie op beroepsonderwijs: leerlingen tijdens de opleiding beroepsgericht voorbereiden. Persoonlijke en maatschappelijke ontplooiing maken daar ook deel van uit; het bedrijfsleven heeft er baat bij.

219