Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 7 | Zevende conferentie Het Schoolvak Nederlands (1994)

Bijdrage: Vakkenintegratie: een project 'Bedrijfsethiek' (Ben Vaske)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Het kabinet wil experimenten met zeer jonge embryo's verbieden. Kan er bij deze embryo's al gesproken worden van een uniek individu met een eigen identiteit?

CRIMINEEL GELD VIA BEURS WITGEWASSEN

Over het effectenkantoor Nusse Brink dat sinds 1989 via de Amsterdamse effectenbeurs geld heeft 'witgewassen' van een cliënt die volgens het controlebureau een 'criminele achtergrond' had.

ONDERZOEK JUSTITIE IN VOORKENNISZAAK HCS VERTRAAGD

Over het (mogelijke) misbruik van voorkennis met aandelen -beursfraude- door onder andere de topman van Begemann, J.van den Nieuwenhuyzen.

BEDRIJVEN KRIJGEN HET GROEN VOOR OGEN

Over diverse maatregelen om bedrijven tot meer milieubewust handelen te bewegen met een milieujaarverslag, ISO-normen en een milieulogo.

IN DE SLAG OM KENNIS KOMT DE ETHIEK IN HET GEDRANG

General Motors beticht Volkswagen van grootschalige diefstal van bedrijfsgeheimen: DR. HALL ZAL GEEN GEKLOONDE BABY'S PRODUCEREN

De reacties hierop waren 'absoluut onethisch', 'hellend vlak', 'balanceren op de rand', 'interessant' en 'verbijsterend'.

Het onderwerp bedrijfsethiek komt aan de 'eis' van de school tegemoet dat MO een levensbeschouwelijke component moet bevatten.6 Centraal staat in het project dat leerlingen een bedrijfsethische kwestie benaderen vanuit verschillende invalshoeken (economisch, juridisch, ethisch), die kwestie bespreken, beargumenteren, het probleem helder maken en zelf oplossingen aanreiken. We kunnen in zo'n zeven weken, inclusief toetsing, het onderwerp niet uitputtend behandelen. Om met alle derdejaars-groepen toch hetzelfde te doen, staat het onderwerp 'Bedrijf en milieu' centraal. Uitgangspunt is een casus over een gefingeerd praktijkgeval van een bedrijf dat bestrijdingsmiddelen vervaardigt en in problemen komt vanwege de afvallozing.(7) Wij hebben voor de leerlingen een reader samengesteld met basiskennis en de uitgeschreven casus met opdrachten. Een aantal praktijkdocenten heeft voor deze reader het technische, meer vakinhoudelijke materiaal aangedragen. Mo behandelt de theorie, bij Nederlands werken leerlingen in groepen aan opdrachten waarin ze die theorie verwerken. Iedere keer maakt een groep een opdracht waarvan het resultaat dient voor een volgende opdracht. De casus wordt zo iedere week verder uitgebouwd. Leerlingen kunnen in deze periode met meer technische vragen terecht bij praktijkdocenten en de technisch onderhouds-assistenten. De leerlingen zijn niet gewend om samen aan een dergelijk project te werken. Eén van de hoofddoelen is dan ook (leren) samen te werken.

Mo bespreekt en behandelt -kort weergegeven- de ethische grenzen van ons hande-

223