Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 7 | Zevende conferentie Het Schoolvak Nederlands (1994)

Bijdrage: Juf, heeft u een gedicht over zelfmoord? (Irene den Boer-den Ouden & Dienie Meys-van de Langkruis)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

zaamheden. Noteren welke leerling welke opdracht heeft ingeleverd en op welke onderdelen nog revisie nodig is, is niet ingewikkeld. Het lijkt ons nuttig een VWO-leerling te leren plannen op lange termijn, en enige hulp daarbij is niet overbodig.

Naast de lessen die voor instructie noodzakelijk zijn, besteden we nog een lesuur per week aan historische letterkunde en van tijd tot tijd wat lessen aan de klassikaal gelezen boeken en bespreking van de auteurs. De beginperiode van het schooljaar gebruiken we voor alle vakonderdelen, de eindperiode voornamelijk voor samenvatten en historische letterkunde. Integratie van historische letterkunde in het tijdschrift zou voor de hand liggen, maar dat zou te veel tijd gaan kosten.

Fraudegevoelig is dit werkstuk niet. Veel van het werk wordt in verschillende fasen van produktie aan ons getoond, en door het kopiëren van de inhoudsopgaven is in geval van twijfel controle mogelijk. Overigens ligt door de strikt persoonlijke keuze van de leerling voor bepaalde teksten fraude al niet zo voor de hand.

De meerwaarde van het tijdschrift ligt in de lol van het afleveren van een eindprodukt, de bijzonder aardige contacten met leerlingen, die je diep dankbaar zijn voor tips en steun (over waardering voor het vak en docent gesproken) en vooral in het leren plannen op lange termijn.

Gezien de kerndoelen van de basisvorming lijkt het tijdschrift ons met enige aanpassingen eenvoudig te handhaven. Zelfs (voorstel van de CVEN) een schoolonderzoek Taalkunde kan via dit tijdschrift worden voorbereid. Het levert ons wel meer werk op, maar het is dan toch wel een verrijking. Op het terrein van de mondelinge vaardigheden zal een aanvulling moeten plaatsvinden.

Als tekstverwerking en gegevensbeheer via Informatiekunde en Nederlands gemeengoed zijn geworden, zal de leerling tegen de uitvoering en revisie van opdrachten veel minder hoeven opzien. Nu al zijn de leerlingen die met een computer werken in het voordeel, ook wat de definitieve vormgeving betreft.

In het Profiel Tweede Fase van het V.O. staat vermeld, dat het vak Nederlands in volle omvang deel uitmaakt van het algemene deel. "Wel is bijzondere aandacht nodig voor een zorgvuldige beschrijving van de kwalificaties die in en door dit vak worden verworven. Kruisverbanden zijn daarbij mogelijk. Zo kan een scriptie een leeractiviteit zijn binnen twee 'vakken' tegelijk: Nederlands voor het 'vormaspect' en een ander vak (bijvoorbeeld een profieldeel) voor het inhoudelijke." Dat Nederlands deel uitmaakt van het algemene deel lijkt ons voor de hand te liggen, maar waarom er sprake moet zijn van kruisverbanden met andere vakken als er voldoende kruisverbanden binnen het vak Nederlands zijn, is ons niet duidelijk. Met de beschrijving van ons tijdschrift hebben we u er hopelijk van overtuigd dat er van deze kruisverbanden buiten het vak geen sprake hoeft te zijn.

28