Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 7 | Zevende conferentie Het Schoolvak Nederlands (1994)

Bijdrage: Beoogd betoog (Antoine Braet)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Per betoog worden vooraf twee discussianten aangewezen. Zij worden wel van te voren ingelicht over het onderwerp, maar niet over de precieze stelling en de argumentatie. Hun opdracht is met behulp van aantekeningen kritische reacties te geven op stellingname en argumentatie van de inleider. Hiertegen moet de inleider zich kort verweren. Binnen de beschikbare plaatsruimte zie ik overigens nauwelijks kans op deze 'discussie na' in te gaan.

3 De handleiding

Omdat je iemand het houden van een bevredigend mondeling betoog niet kunt leren door hem of haar daar een uitvoerige theoretische handleiding over te laten bestuderen, wordt in de cursus volstaan met een syllabus van slechts zes pagina's 'theorie' (Swankhuisen en Post 1988). Het belangrijkste onderdeel daaruit is waarschijnlijk een model voor de betogende spreekbeurt. Dit model ziet er zo uit:

Inleiding

aandachtstrekker stelling

Achtergrondinformatie

eventueel definities en beperkingen

al dan niet historische achtergronden onderwerp eventueel aankondiging argumentatie

Ondersteunende argumentatie

ongeveer drie pro-argumenten

waar nodig feitelijke gegevens bij pro-argumenten

Weerleggende argumentatie

ongeveer drie weerleggingen van contra-argumenten

waar nodig bespreking feitelijke gegevens bij contra-argumenten

Slot

herhaling stelling en samenvatting argumentatie uitsmijter

Bij de bespreking van de handleiding wordt relatief lang bij dit model stilgestaan. In de eerste plaats wordt het uitgelegd, dat wil zeggen geconcretiseerd aan de hand van wat invullingen. Eerst geeft de docent een invulling, bijvoorbeeld door te laten zien hoe iemand uit een vorig jaar het model in hoofdlijnen heeft gebruikt. Hier is een voorbeeld uit 1991. Het onderwerp was spellingvereenvoudiging, het standpunt was 'De voorstellen van de Vereniging voor Wetenschappelijke Spelling zijn verwerpelijk.' Het betoog zag er in grote lijnen zo uit:

Inleiding (onder andere)

pakkend citaat van Jules Deelder tegen spellinghervormers

stelling: toespitsing op een verwerping van de voorstellen van de VWS

Achtergrondinformatie

weergave (met illustratie van woordbeelden) van de voorstellen van de VWS aankondiging inrichting komende argumentatie

Weerleggende argumentatie

(poging tot) weerlegging van een tweetal belangrijke argumenten pro vereenvoudiging van de. VWS (= contra's voor de spreekster): minder onderwijstijd, verdwijnen discriminatie op spelling

Ondersteunende argumentatie

drie eigen pro-argumenten tegen vereenvoudiging: onleesbaar worden oudere literatuur,

42