Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 7 | Zevende conferentie Het Schoolvak Nederlands (1994)

Bijdrage: Teksttypen leren schrijven (Peter Burghouts)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

5 Enige didactische opmerkingen.

Tot slot nog een paar opmerkingen over de didactiek. De leerlingen:

  1. leren en oefenen in basiscursussen een aantal vaardigheden: formuleren, spellen, argumenteren, het werken met een stappenplan en documenteren.

  2. bestuderen teksttypen op kenmerken van inhoud, opbouw en stijl.

  3. schrijven teksttypen, documenteren zich en voeren een stappenplan uit. Hierbij leren zij ook elkaars werk te beoordelen met beoordelingsformulieren. Het oefenwerk komt in een dossier, dat de leraar per periode bekijkt en globaal beoordeelt.

  4. schrijven als proefwerk een artikel over een actuele kwestie die gedocumenteerd wordt. Ze moeten zelf het teksttype kiezen en het beoogde effect aangeven.

De tijd die de correctie vergt valt misschien niet tegen. Ik heb er ervaring mee bij afgestudeerde havisten. Als ik uitga van 45 minuten correctietijd per leerling per jaar voor schrijfprodukten, zou ik het volgende kunnen doen in de hogere jaren: - globale beoordeling twee dossiers van telkens drie teksten: 2 x 15 min. - globale beoordeling van twee teksttypen die geschreven worden tijdens een proef-werkzitting: 2 x 5 minuten.

- 5 minuten administratie per leerling.

Het stappenplan en het documenteren worden telkens opnieuw geoefend. De leerlingen schrijven acht teksten per jaar en 'bat is heel wat meer dan nu het geval is. De veelheid aan teksttypen is aantrekkelijk en geeft vele mogelijkheden te oefenen met structuren, argumenteren, stijlelementen. De leerling is actief.

Dit schrijfonderwijs kan alleen maar slagen, als aan enkele voorwaarden is voldaan:

- Leerlingen beschikken over boeken waarin een groot aantal teksttypen staan. In Pijler 4 en 5 havo, 4/5 vwo en 6 vwo staan er bijvoorbeeld ongeveer twintig. - Leerlingen moeten leren elkaars werk te beoordelen. Dat kost tijd, maar het loont. - Leraren zullen nageschoold moeten worden in het leren onderkennen van teksttypen en het leren globaal en snel te beoordelen.

Literatuur

Burghouts, P., e.a., Pijler. Taalvaardigheid Nederlands voor de bovenbouw van havo en vwo. Deel Vwo 4/5, deel vwo 6, deel havo 4 en deel havo 5, Malmberg "s-Hertogenbosch 1991-1992

Burghouts, P. en J. Schilleman, 'Een kwestie van aanvoelen: leren schrijven.' In: DCN-cahier 16, p. 105 vv. Malmberg Den Bosch 1984

Janssen, D e.a. Zakelijke Communicatie, 2 dln., 2e dr., Wolters-Noordhoff Groningen 1992 Steehouder, C. e.a., Leren Communiceren, 3e dr. Wolters-Noordhoff Groningen 1992

64