Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 7 | Zevende conferentie Het Schoolvak Nederlands (1994)

Bijdrage: Moedertaal tussen theorie en praktijk in het Middelbaar Beroepsonderwijs (Mariet van Goch)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

de krant. Het eigenlijke verslag beoordeel ik aan de hand van de criteria: aan de opdracht voldaan, inhoudelijke samenhang, taalgebruik, compositie en uiterlijke verzorging.

In hun nawoord geven leerlingen er steeds blijk van het spannend te vinden een interview te houden met iemand die ze meestal nauwelijks kennen. Ze zoeken vaak iemand op die ze via een weekendbaan, een toekomstig stage-adres of gewoon via via kennen. Ze zeggen het prettig te vinden om op deze manier in een buitenschoolse situatie een 'schoolse' opdracht uit te voeren.

6 Koerswijziging

Met ingang van dit schooljaar ondergaat de opleiding een koerswijziging. Het basisjaar van de opleiding duurt zes lesblokken van tien weken in plaats van vier. Een begin van doorbreking van het leerstofjaarklassensysteem. Toch onderscheidt het tweede leerjaar zich nog van het eerste: het is een examenjaar. Voordat de leerlingen op stage gaan, kiezen ze voor een studierichting waarin ze centraal examen zullen doen. Afhankelijk van de gekozen richting sluiten ze aan het einde van het zesde lesblok een aantal vakken af. In het derde jaar volgt dan een verdieping in de richting van de gekozen specialisatie. Het vak Nederlands wordt daar niet meer aangeboden. Dat impliceert een afsluiting na anderhalf jaar tenzij de leerling voor een studierichting met vestiging kiest. In de overgangsfase waarin de opleiding zich bevindt, krijgen de tweedejaars van nu hetzelfde programma als de huidige derdejaars, gedurende twee lesuren per week.

7 Gericht schrijven

De twee lesblokken in het huidige tweede en derde jaar besteed ik aan gericht schrijven. De inhoudsomschrijving voor het examen Nederlands luidt:

'de leerling past spreek-, luister-, schrijf- en leesvaardigheid toe bij:

1 het samenstellen van een documentatiemap over een onderwerp op het rand)gebied van mode en kleding of op het gebied van de Nederlandse taal. De documentatiemap bevat tenminste: inleiding/verantwoording, informatiemateriaal zoals krante- en tijdschriftartikelen en een bibliografie.

2 het uitvoeren van een zelf gefomuleerde schrijfopdracht die betrekking heeft op de verzamelde documentatie over het gekozen onderwerp met behulp van die documentatie. De leerling schrijft in een bepaalde tekstsoort voor een vooraf bepaald doel. Tot de mogelijke tekstsoorten behoren brief, krante- of tijdschriftartikel, verslag spreekbeurt/gastles/lezing, verteld interviewverslag, reportage, circulaire. De tekst dient een verhalend, informatief en/of overtuigend doel. De in typoscript uitgevoerde opdracht dient uit ongeveer honderd regels te bestaan.' Bron: Examengids cohort 1991-1994, 1993)

Bij de uitleg van dit onderdeel schrikken leerlingen: het lijkt moeilijk en veel. In de loop van de lessen raken ze meer en meer enthousiast. Zodra ze een onderwerp hebben gevonden, gaat het onderdeel leven. Docenten wordt om informatie gevraagd, leerlingen overhandigen elkaar tijdschriftartikelen, briefkaarten met het verzoek om informatie laten ze zien. Ondanks de krapte in lesuren zal ik gericht schrijven blijven

90