Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 7 | Zevende conferentie Het Schoolvak Nederlands (1994)

Bijdrage: Moedertaal tussen theorie en praktijk in het Middelbaar Beroepsonderwijs (Mariet van Goch)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

ring. Het geeft hen meer inzicht in manieren waarop zij naar hun eigen en andermans teksten kunnen kijken. Bij de beoordeling onderscheid ik documentatiemap) en schrijfopdracht. Bij documentatie ken ik punten toe voor de aspecten: inleiding/verantwoording/schrijfopdracht, verwerven van informatie, verwerken van informatie, bibliografie en uiterlijke verzorging. Voor elk aspect kunnen leerlingen tien punten scoren. Bij de schrijfopdracht zijn de volgende aspecten van belang: aan de opdracht voldaan, inhoudelijke samenhang, taalgebruik, compositie en uiterlijke verzorging. De eerste drie aspecten kunnen maximaal vijfentwintig punten opleveren, het vierde vijftien punten en voor het laatste aspect zijn tien punten te verdienen.

In de resterende tijd van het blok werken leerlingen aan de formulering van hun eigen schrijfopdracht en het concipiëren van de uitwerking ervan. Ze laten kladversies zien aan mij en aan elkaar; ze schrijven en herschrijven een inleiding of een verantwoording of ze werken aan de ordening van hun documentatiemap.

In hun nawoord geven leerlingen onder meer aan: dat ze soms met moeite aan hun materiaal dat uit verschillende bronnen afkomstig moet zijn, zijn gekomen - dat ze het een moeilijke maar interessante opgave vonden - dat ze er met plezier aan gewerkt hebben onder meer omdat ze zelf het onderwerp mochten kiezen - dat ze er veel van geleerd hebben - dat het formuleren van de schrijfopdracht niet makkelijk was - dat ze dit onderdeel fijner vonden dan tekstverklaring - dat ze er veel tijd aan besteed hebben...

8 Lezen, schrijven, spreken en luisteren

Voor de leerlingen die het volgend schooljaar het vestigingsprogramma volgen, staat één uur Nederlands op de rol, gedurende tweeëneenhalf lesblok. Zij krijgen te maken met ingewikkelde correspondentie-opdrachten die zij met de computer gaan uitvoeren. Daarnaast staat -met een knipoog naar het commerciële (middenkader-)werkveld- op het programma: vergader-, notuleer-, discussie-, telefoon-, instructie- en commerciële gesprekstechnieken. Een en ander wil ik relateren aan de gericht schrijfopdracht die de leerlingen in het jaar daarvoor hebben uitgevoerd en aan de stageervaringen die ze hebben opgedaan. Met de ontwikkeling van dat nieuwe stukje leerplan ben ik nog bezig.

In vergelijking met voorgaande jaren heb ik verandering aangebracht in de volgorde van het aanbod. Het onderdeel interview heb ik verplaatst naar het eerste leerjaar. Dat is ten koste gegaan van een lesblok over vergaderingen en discussies dat voorheen alle leerlingen in het basisjaar kregen. De toespitsing van de genoemde technieken in het derde jaar op de totaalvaardigheden van het tweede leerjaar en de stage-ervaringen is nieuw.

Bij het geven van de lessen Nederlands probeer ik steeds verbanden te leggen met. eerdere lesblokken door een nadruk op een systematische aanpak van elk taalkarwei en door verwijzing bij de behandeling van deelvaardigheden naar totaalvaardigheden waarmee ze in het lesblok over taalbeschouwing kennis hebben gemaakt. Ook probeer ik ze vertrouwd te maken met een herkenbare manier van beoordelen door waar mogelijk dezelfde criteria te hanteren. Bovendien krijgen leerlingen de opdracht

92