Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader - online versie

6.4.8 Ontwikkeling van sociolinguïstische competentie
Moet worden aangenomen dat de ontwikkeling van de sociolinguïstische competentievan de leerder (zie paragraaf 5.2.2) overdraagbaar is vanuit diens sociale levenservaring of moet deze ontwikkeling worden gestimuleerd:

  1. door blootstelling aan authentieke taal die correct wordt gebruikt in haar sociale setting?
  2. door de selectie of samenstelling van teksten die sociolinguïstische verschillen illustreren tussen de samenleving van oorsprong en die van de doeltaal?
  3. door de aandacht te vestigen op sociolinguïstische contrasten wanneer die zich voordoen, en deze toe te lichten en te bespreken?
  4. door te wachten tot er fouten worden gemaakt en deze vervolgens te markeren, te analyseren en uit te leggen, en het correcte gebruik aan te geven?
  5. in het kader van het expliciet onderwijzen van een sociaal-cultureel onderdeel in de studie van een moderne vreemde taal?