Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader - online versie

6.5.3 Observatie en analyse
Hoe wordt er gebruik gemaakt van de waargenomen en geanalyseerde fouten van leerders:

 1. bij de planning van toekomstig leren en onderwijzen op individuele of groepsbasis?
 2. bij het opstellen van lesprogramma's en de ontwikkeling van materiaal?
 3. bij de evaluatie en beoordeling van leren en onderwijzen, bijvoorbeeld:
  worden leerders voornamelijk beoordeeld op hun fouten en vergissingen tijdens het uitvoeren van de opgedragen taken?
  zo niet, welke andere criteria voor linguïstische vooruitgang worden er dan gehanteerd?
  worden fouten en vergissingen gewogen en, zo ja, volgens welke criteria?
  welk relatief belang wordt gehecht aan fouten en vergissingen in:
  • de uitspraak?
  • de spelling?
  • de woordenschat?
  • de morfologie?
  • de syntaxis?
  • het gebruik?
  • de sociaal-culturele inhoud?

Gebruikers van het Referentiekader zouden kunnen overwegen en indien van toepassing vermelden wat hun houding en reactie is ten aanzien van fouten en vergissingen van leerders en of dezelfde of verschillende criteria gelden voor:

 • fonetische fouten en vergissingen;
 • orthografische fouten en vergissingen;
 • fouten en vergissingen in de woordenschat;
 • morfologische fouten en vergissingen;
 • syntactische fouten en vergissingen;
 • sociolinguïstische en sociaal-culturele fouten en vergissingen;
 • pragmatische fouten en vergissingen.