Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader - online versie

7.3 Moeilijkheid van de taak

Individuen kunnen aanzienlijk verschillen in hun benadering van dezelfde taak. De moeilijkheidsgraad van een bepaalde taak voor een bepaald individu en de strategieën die dat individu hanteert om te voldoen aan de eisen die de taak stelt, zijn dan ook het resultaat van een aantal onderling samenhangende factoren die voortkomen uit de algemene en communicatieve competenties en individuele kenmerken van dat individu, en uit de specifieke omstandigheden en beperkingen waaronder de taak wordt uitgevoerd. Daarom kan de makkelijkheid of moeilijkheid van taken nooit met zekerheid worden voorspeld, het minst van al voor individuele leerders, en moet in de context van het leren van talen aandacht worden besteed aan manieren waarop flexibiliteit en differentiatie kunnen worden ingebouwd in het ontwerp en de uitvoering van taken.

Ondanks het feit dat de vaststelling van de moeilijkheidsgraad van taken problematisch is, is voor een doeltreffend gebruik van leerervaringen in de klas een doordachte en samenhangende benadering van taalselectie en ‑volgorde vereist. Dit betekent dat rekening moet worden gehouden met de specifieke competenties van de leerder en factoren die de moeilijkheid beïnvloeden, en dat taakparameters moeten worden gemanipuleerd om de taak aan te passen aan de behoeften en vermogens van de leerder.

Bij het overwegen van niveaus van taakmoeilijkheid dient derhalve rekening te worden gehouden met de volgende zaken:

  • competenties en kenmerken van de taalgebruiker/leerder, met inbegrip van diens eigen doelen en leerstijl;
  • omstandigheden en beperkingen van de taak die van invloed kunnen zijn op de prestaties van de taalgebruiker/leerder bij de uitvoering van specifieke taken en die in een leercontext kunnen worden aangepast aan de competenties en kenmerken van de leerder.