taalunieversum

Direct naar menu
U bent hier: taalunieversum » onderwijs » taalforum »

Taalforum

Vergroot de kennis over taalachterstand in het onderwijs

Taalforum - achtergrondinformatie


Meer over uitgangspunten en doelen

Het Taalforum vertrekt van drie vaststellingen:
  1. er is al heel wat geweten rond taalachterstand en onderwijsachterstand, maar deze kennis bereikt vaak niet de praktijk van het onderwijs;
  2. omgekeerd, heeft niet iedereen die met deze problematiek bezig is, een goed zicht op de problemen van mensen die in de praktijk staan;
  3. hoewel er reeds heel wat geweten is, blijven er nog openstaande vragen en punten van discussie bestaan.
Het Taalforum wil daarom:
  1. in kaart brengen wat rond dit thema al wel en nog niet geweten is, zowel op theoretisch vlak als heel concreet;
  2. deze kennis beschikbaar stellen voor iedereen die zich met onderwijs bezighoudt;
  3. al de bestaande kennis aan elkaar toetsen, zodat inzichten bijgesteld en verdiept kunnen worden;
  4. informatie-uitwisseling en overleg rond dit thema stimuleren.

Werkwijze en planning

De uitbouw van het Taalforum wordt gecoördineerd door Kris Van den Branden (KULeuven, Centrum voor Taal en Migratie) en Jantine Kriens (oud-landelijk coördinator transferpunt onderwijsachterstanden). Zij zetten de bakens uit voor het Taalforum, en waken over de kwaliteit, relevantie en gebruiksvriendelijkheid van de aangeboden informatie.

De inhoud van deze website wordt dit jaar nog fors uitgebreid. Hiervoor zal een beroep gedaan worden op uiteenlopende experts. Op die manier wordt gegarandeerd dat de aangeboden informatie wetenschappelijk verantwoord is.

Gelijktijdig met de uitbouw van de kennisbank, zullen kleinschalige bijeenkomsten worden georganiseerd voor mensen uit de wetenschap, het beleid en de praktijk. Deze bijeenkomsten zullen voortbouwen op de inhoud van de kennisbank. Omgekeerd zullen de uitkomsten van de bijeenkomsten ook weer verwerkt worden in het referentiekader op de website. Er zal dus een voortdurende wisselwerking zijn tussen de website, en het netwerk van betrokken mensen dat eromheen zit.

In het voorjaar van 2006 wordt een conferentie georganiseerd waarbij het Taalforum onder de aandacht van een breder publiek zal geplaatst worden en waarbij nadrukkelijk zal worden gezocht naar een maatschappelijk debat over het bestrijden en voorkomen van taal- en onderwijsachterstand.


Ontstaansgeschiedenis van het Taalforum

De Nederlandse regering heeft in het Landelijk Beleidskader Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid 2002-2006 aangegeven in welke mate de onderwijsachterstanden in het reguliere onderwijs verminderd zouden moeten zijn aan het einde van 2006.

Het ministerie van OCW heeft naar aanleiding daarvan in het najaar van 2002 het Transferpunt Onderwijsachterstanden opgericht, waarin verschillende partners uit het onderwijsveld samenwerken in het streven naar de realisatie van die doelstellingen.

Het Transferpunt heeft op haar beurt de Taalunie gevraagd een forum op te richten dat de basis moet leggen voor een effectief taalbeleidsplan voor elke school, gericht op het behalen van de (taal)doelstellingen uit het LBK: het Taalforum.

Met ingang van 1 augustus 2004 is het Transferpunt opgeheven; mede op verzoek van het Transferpunt heeft de Taalunie besloten met het Taalforum door te gaan. Dit besluit is ingegeven door de gedachte dat er nu meer dan ooit in het veld een behoefte is aan een inhoudelijke denktank rond taal- en onderwijsachterstand.

Tijdens de eerste fase van het Taalforum - die ondertussen is afgerond - heeft een regiegroep van experts verkennende gesprekken met elkaar gevoerd. Tijdens verschillende bijeenkomsten (telkens aan een ander inhoudelijk thema gewijd), hebben zij kennis en inzichten aan elkaar voorgelegd. Het is op basis van deze gesprekken dat de eerste vragen en antwoorden van de Taalforum-kennisbank zijn opgesteld.

© Nederlandse Taalunie, 2000-2021 alle rechten voorbehouden
WegwijzerColofonContactVrijwaringOpmerkingen en reacties