Schoolloopbaan Nederland

Evaluatie

Alle leerlingen worden voortdurend gevolg en geëvalueerd. Basisscholen zijn verplicht een leerlingvolgsysteem (LVS) te hebben. Daarmee houden ze de vorderingen van hun leerlingen, en eventueel ook hun welbevinden en betrokkenheid in het oog. Zo'n LVS bevat vaak toetsen, bijvoorbeeld voor begrijpend lezen en woordenschat. Daarnaast kunnen er ook observaties in worden opgenomen, bijvoorbeeld met betrekking tot de mondelinge taalvaardigheid van leerlingen en hun schrijfvaardigheid. Daarnaast wordt vaak gebruik gemaakt van toetsen die bij de methodes worden geleverd

Daarnaast hanteren scholen ook algemene, landelijke toetsen. In de laatste jaren van de basisschool leggen leerlingen de zogenaamde eindtoets af. Scholen zijn verplicht de eindtoets af te nemen. De resultaten helpen de school om de leerling een advies te geven voor zijn verdere schoolloopbaan. Vier basisscholen op vijf gebruiken de eindtoets van het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (Cito).

Scholen rapporteren de resultaten van hun leerlingen aan de ouders via een cijfer- en/of woordrapport. In de regel gebeurt dat drie keer per jaar. Daarnaast kennen scholen 'tienminutengesprekken', waar ouders twee à drie keer per jaar met de leraar van hun kind kunnen spreken. Ten slotte bewaren scholen van elke leerling een vertrouwelijke leerlingadministratie, ook wel leerlingdossier genoemd.

Vanuit de overheid worden scholen gestimuleerd om 'opbrengstgericht' te werken, dat betekent dat een school planmatig resultaten van leerlingen verzamelt, doelen stelt, en op basis daarvan het onderwijs aanpast of inricht.

Hoe zit dat in Vlaanderen?
Hoe zit dat in Suriname?