Schoolloopbaan Suriname

Lager onderwijs

Kleuteronderwijs in Suriname
Reeds geruime tijd worden het beleid en de programma's met betrekking tot kinderen, vanaf de geboorte tot 8 jaar, geplaatst in het concept Early Childhood Development (ECD). Het doel is het beschermen van de rechten van kinderen, zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen op cognitief, emotioneel, sociaal en lichamelijk gebied.

Vanaf 1997 heeft Suriname het Caribisch Early Childhood and Education Plan mede goedgekeurd. In 1999 is dit plan aangepast aan de Surinaamse omstandigheden en zijn een beleidsnota en een actieplan ontwikkeld. In december 2000 heeft het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling het Surinaamse Actieplan goedgekeurd en aan het veld gepresenteerd.

Het kleuteronderwijs wordt beschouwd als deel van ECD. Kinderen gaan op vierjarige leeftijd naar de kleuterschool en volgen een tweejarig programma, waardoor ze voorbereid worden op de lagere school.

In Suriname gaat in vergelijk met de rest van het Caribisch gebied het hoogste percentage kinderen naar een kleuterschool. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat voor kleuteronderwijs in andere landen in de regio schoolgeld betaald moet worden, terwijl in Suriname het kleuteronderwijs kosteloos is, op dat van de particuliere scholen na.

De kleuterscholen zijn in de meeste gevallen - meer dan 95% - verbonden aan en vaak ook gehuisvest in lagere scholen, hoewel er sprake is van autonoom beleid. Ze hebben hun eigen leerkrachten, speciaal opgeleide kleuterleidsters. Bijna de helft van de kleuterscholen (48,9%) behoort tot het openbaar onderwijs. De meeste andere kleuterscholen zijn van religieuze gemeenten en worden door de overheid gesubsidieerd. Enkele kleuterscholen zijn particulier en de ouders moeten daar schoolgeld betalen.

Vanaf hun zesde jaar gaan kinderen naar de lagere school, die zes leerjaren telt. Scholen beginnen in de eerste week van oktober. Kinderen die vóór 1 januari daaropvolgend zes jaar worden, mogen ook naar de eerste klas.

Hoewel kleuteronderwijs niet verplicht is, sturen de meeste ouders hun kinderen wel naar de kleuterschool. Een deel van de kinderen in Paramaribo doet al vanaf het derde jaar mee met schoolse activiteiten op peuterscholen, die particuliere instellingen zijn. Voor dat peuteronderwijs moet betaald worden. Een schooldag begint om 08.00 uur en eindigt om 12.00 uur voor de kleuters.


Lager onderwijs in Suriname
Het Gewoon Lager Onderwijs telt zes leerjaren en kinderen worden ingeschreven vanaf hun 6e tot hun 12e jaar. Ruim 80% van de leerlingen bezoekt daadwerkelijk de school. De drop-out is hoog. Er zijn ongeveer evenveel jongens als meisjes ingeschreven. Het onderwijzend personeel op de lagere school bestaat voornamelijk uit vrouwen: 9 van de 10 leerkrachten is vrouw. Vrijwel alle leerkrachten in het kustgebied zijn bevoegd. Er is een groot tekort aan bevoegde leerkrachten in het binnenland.

Ruim de helft van de lagere scholen valt onder het beheer van religieuze organisaties, zoals de Evangelische Broeder Gemeente Suriname, het Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs, de Stichting Scholen met de Bijbel, de African Methodist Episcopal Church (AMEC), de Sanatan Dharm, Arya Dewaker, de Surinaamse Moeslim Associatie, de Wesleyaanse Gemeente, de Zevendaags Adventisten, de Stichting Islamistische Gemeente Suriname en de Stichting Volle Evangelie. Zij worden gesubsidieerd door de Overheid. Het Ministerie betaalt het salaris van de leerkrachten, de religieuze organisaties rekruteren en selecteren zelf hun leerkrachten.

Van de lagere scholen is 51% openbaar, 48% van de religieuze organisaties en 1% is particulier. Voor particulier onderwijs moet schoolgeld betaald worden. Een schooldag begint om 08.00 uur en eindigt om 12.30 uur voor de leerlingen van klas 1 en 2 van de lagere school; voor de overigen om 13.00 uur.

« terug naar de vorige pagina