Zoek een onderwijsterm

CIPO-model
Vlaanderen

Staat voor 'Context Input Process Output-model'.

Ordeningskader, opgebouwd rond de vier pijlers context, input, proces en output, dat probeert een beeld te schetsen van de school als organisatie. Aan de hand van dit model bepaalt de onderwijsinspectie de kwaliteit van een school.

Context
Verzameling van alle onderdelen van het schoolgebeuren waarop een school weinig of geen invloed heeft. De belangrijkste onderdelen zijn de inplanting van de school en alles wat te maken heeft met het beheren ervan.

Input
Verzameling van alle onderdelen van het schoolgebeuren die door een school zelf enigszins veranderd kunnen worden. Alles wat te maken heeft met de menselijke beschikbaarheid, het onderwijsaanbod en de materiële middelen.

Proces
Verzameling van alle onderdelen van het schoolgebeuren die een school volledig zelf in de hand heeft. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het onderwijskundig beleid (basisvorming, samenhang, gelijke kansen, zorgverbreding, beoordeling, vakoverschrijdend werken ...) en het onderwijsondersteunend beleid (organisatorisch beleid, financieel en materieel beleid, nascholingsbeleid ...).

Output
Verzameling van alle onderdelen die rechtstreeks en onrechtstreeks te maken hebben met de kwaliteit die een school bereikt (in welke mate bereikt een school haar vooropgezette doelen?). Deze kwaliteit heeft zowel te maken met de leerprestaties als met de persoonlijkheidsvorming, zowel op korte termijn (bv. bereiken van eindtermen) als op lange termijn (bv. slagen in verdere studies of tewerkstelling). Deze gegevens vormen samen het vertrekpunt van de doorlichting.

Alfabetische lijst

A·B·C·D·E·F·G·H·I·J·K·L·M·N·O·P·Q·R·S·T·U·V·W·X·Y·Z