Referentiekader Vroege Tweedetaalverwerving

Een referentiekader voor doelstellingen rond vroege NT2-verwerving in Nederland en Vlaanderen

Deze publicatie bevat heldere doelstellingen voor vroeg NT2-onderwijs, geformuleerd door medewerkers van de Hogeschool Haarlem, expertisecentrum NT2, en het Steunpunt NT2 (KULeuven). Het referentiekader is bedoeld als inspiratiebron voor de velen die zich bezighouden met het geven en ondersteunen van het onderwijs Nederlands aan allochtone kleuters.

De basisvraag waarop dit referentiekader een antwoord geeft, is: 'Wat moeten allochtone leerlingen met de Nederlandse taal kunnen doen aan het einde van groep 2 c.q. aan het einde van het kleuteronderwijs.'

De tekst bestaat uit een inleiding, doelstellingenlijst en uitleiding. Er wordt in de doelstellingenlijst een opsplitsing gemaakt naar de vier vaardigheden. Eerst volgt de lijst van doelstellingen voor luisteren, gevolgd door de doelstellingen voor spreken, lezen en schrijven. De beschrijving van de doelstellingen concentreert zich op het meso-niveau (wat moeten kleuters precies met taal kunnen doen?) en het micro-niveau (welke talige elementen hebben ze daarvoor minimaal nodig?). Bij elke doelstelling wordt een voorbeeld gegeven uit de klaspraktijk.

Het uiteindelijke doel van deze tekst is dat een bijdrage wordt geleverd aan de verbetering van de positie van allochtone kinderen in het onderwijs. De opzet is om hun kansen in ons Nederlandstalig onderwijs te vergroten vanuit een maximale ontwikkeling van hun taalvaardigheid Nederlands.

Potentieel heeft de tekst bijzonder veel toepassingsmogelijkheden. De tekst kan dienen als richtsnoer voor kleuterleid(st)ers en directies bij het onder de loep nemen van hun taalonderwijs en het uitzetten van een taalbeleid, voor materiaalontwikkelaars bij het ontwikkelen van lesmateriaal NT2, voor inspecteurs bij het evalueren van scholen op het vlak van onderwijs NT2, voor begeleiders, lerarenopleiders, didactici en nascholers bij het nadenken over onderwijs NT2, voor beleidsmaatregelen ter bevordering en evaluatie van het NT2-onderwijs, en voor toetsontwikkelaars die evaluatie-instrumenten met betrekking tot taalvaardigheid Nederlands ontwikkelen.

De Raad van Europa heeft deze tekst laten inkorten en vertalen naar aanleiding van de conferentie "Languages of schooling and the right to plurilingual and intercultural education" die plaatsvond in Straatsburg op 8, 9 en 10 juni 2009. Het referentiekader vroege tweedetaalverwerving werd daar als een case study gepresenteerd en besproken (meer info).

Referentie
Auteur(s): 
Van den Branden, K.
Auteur(s): 
D. Van den Nulft
Auteur(s): 
M. Verhallen
Auteur(s): 
M. Verhelst
Publicatiejaar: 
2001
Uitgever: 
Nederlandse Taalunie
Plaats: 
Den Haag
Totaal aantal pagina's: 
46
ISBN: 
90-70593-01-7
Downloads
Bestelinformatie
Kunnen exemplaren aangevraagd worden bij de Taalunie: 
nee
Prijs voor een uitgave in zwart-wit: 
€ 9,00
Prijs voor een uitgave in kleur: 
€ 14.85
24 september 2012

Aanvraagformulier

Met onderstaand formulier kan u een papieren exemplaar aanvragen van verschillende publicaties van de Nederlandse Taalunie. In het selectieveld bovenaan ziet u welke publicaties nog in papieren vorm beschikbaar zijn. Alle Taalunie-publicaties kunnen steeds via deze website gedownload worden.