Europa

  • Europees Referentiekader
    Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor het leren van Vreemde Talen (ERK) verschaft een gemeenschappelijke basis voor de uitwerking van lesprogramma's, leerplanrichtlijnen, examens, leerboeken en dergelijke in heel Europa. Het beschrijft op alomvattende wijze wat taalleerders moeten leren.
  • EFNIL
    De Europese Federatie van Nationale Taalinstellingen (European Federation of National Institutions for Language, EFNIL) is een platform voor samenwerking tussen taalbeleidsinstanties en taalinstituten binnen de Europese Unie.
  • Petra-E netwerk
    Het PETRA-E Netwerk* is een Europees netwerk van instellingen die betrokken zijn bij de opleiding en scholing van literair vertalers. De Taalunie is een van de initiatiefnemers en zit in het bestuur van het netwerk.