Europa

  • Europees Referentiekader
    Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor het leren van Vreemde Talen (ERK) verschaft een gemeenschappelijke basis voor de uitwerking van lesprogramma's, leerplanrichtlijnen, examens, leerboeken en dergelijke in heel Europa. Het beschrijft op alomvattende wijze wat taalleerders moeten leren.
  • Europese Federatie van Nationale Taalinstellingen (EFNIL)
    De Europese Federatie van Nationale Taalinstellingen (EFNIL) is een platform voor samenwerking tussen taalbeleidsinstanties en taalinstituten binnen de Europese Unie.
  • EUNIC
    EUNIC (European Union National Institutes for Culture) is het internationale netwerk van de nationale cultuurinstituten. EUNIC stelt zich ten doel op lokaal gebied duurzame verbintenissen en netwerken te stichten, ter ondersteuning en verbetering van de culturele diversiteit.