Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Fryske plantlore

list fan nammen fan planten uìt Fryslân tusken Fly en Lauwers, en fan nijsgjirrige dingen dy't der mei gearhingje
Waringa, N.J.
Ljouwert: F. Dykstra, 1952
Pagina's: iv + 192

Vindplaats(en)
- Rijksuniversiteit Groningen: 34B 4936


publicatietype: nomenclatuurlijst
onderwerpsindeling: biowetenschappen , plantkunde
taal: Latijn, Nederlands
register: ja