Vacatures

Nieuwe leden Raad van advies gevraagd

Nederlands Letterenfonds vraagt nieuwe leden voor de Raad van advies

Het Nederlands Letterenfonds laat zich voor de toekenning van subsidies adviseren door een breed samengestelde Raad van advies met grote kennis van de nationale en internationale letterkunde. Daarnaast hebben de leden specifieke deskundigheid op het gebied van bijvoorbeeld literair proza (fictie en non-fictie), de literaire vertaling (uit verschillende taalgebieden), poëzie, (geïllustreerde) kinder- en jeugdboeken, literaire uitgaven (boeken, tijdschriften en digitaal), literaire festivals (nationaal en internationaal), Friese letterkunde, interculturele letteren en literair erfgoed.

De Raad van advies bestaat maximaal uit 50 personen. Uit de Raad worden de adviescommissies voor de verschillende subsidieregelingen samengesteld. De zittingstermijn is twee jaar en kan eenmaal worden verlengd. De leden van de Raad ontvangen een vergoeding volgens een vacatieregeling. Het gaat hier dus uitdrukkelijk niet om een reguliere (bezoldigde) functie.

Met ingang van 2017 zoekt het Nederlands Letterenfonds nieuwe leden voor de Raad van advies, die met name binnen de volgende adviescommissies zullen gaan functioneren:

Voor de commissie Projectsubsidies voor publicaties (v/h werkbeurzen schrijvers) zoekt het Letterenfonds deskundigen in één of meer literaire genres (te weten poëzie, proza, toneel en/of literaire non-fictie). De commissieleden adviseren over de projectvoorstellen van schrijvers (debutanten én schrijvers met een oeuvre) voor nieuw te creëren werk in alle literaire genres. De commissie adviseert als geheel over alle voorliggende projectvoorstellen. Naast genoemde specifieke kennis is ook een brede kennis van de Nederlandstalige literatuur, de ontwikkelingen in het literaire veld en de literaire infrastructuur gewenst.

Voor de commissies Biografieregeling en de regeling Literaire uitgaven zoekt het Letterenfonds een deskundige op het gebied van de literaire non-fictie (met name de biografie) en Nederlandse en Vlaamse literatuurgeschiedenis. Het commissielid adviseert en vergadert éé©n keer per jaar over de projectvoorstellen van biografen. De commissie adviseert als geheel over alle voorliggende projectvoorstellen. Daarnaast adviseert de deskundige het bureau regelmatig over aanvragen in het kader van de regeling literaire uitgaven. Naast genoemde specifieke deskundigheid is ook een brede kennis van de Nederlandse en Vlaamse cultuurgeschiedenis, de ontwikkelingen in het literaire veld en de literaire infrastructuur gewenst.

Voor de commissie Literaire projecten en manifestaties zoekt het Letterenfonds een deskundige op het gebied van literair/culturele programmering en cultureel ondernemerschap. De commissie adviseert over incidentele én meerjarige subsidieaanvragen voor literaire manifestaties en projecten. Commissieleden moeten in staat zijn zowel de artistieke kwaliteit van de manifestatie (programmering, podiumpresentatie, deelnemende auteurs, interactie met andere disciplines, innovatief vermogen) als het cultureel ondernemerschap (waaronder beoordeling van begrotingen, marketingplannen) en het publieksbereik van de manifestatie (zowel in kwantitatief opzicht als wat betreft diversiteit) te beoordelen. De commissie adviseert als geheel over alle voorliggende projectvoorstellen en prioriteert deze, indien nodig.

Daarnaast zoekt het Letterenfonds vanaf de zomer van 2017 voor de commissie Projectsubsidies voor literaire vertalingen een vertaaldeskundige Engelstalige literatuur. Het commissielid adviseert over projectvoorstellen van literair vertalers. Zowel de literaire kwaliteit van de voorliggende buitenlandse boeken als de kwaliteit van de vertaler(s) spelen hierbij een belangrijke rol. De commissie adviseert als geheel over alle voorliggende projectvoorstellen. Naast kennis van of ervaring met het literair vertalen in het Nederlands is een brede kennis van de internationale literatuur een pre. Geadviseerd wordt over (vertalingen van) fictie en non-fictie en het betreft zowel moderne als historische literatuur.

Algemeen profiel
Van de kandidaten wordt verwacht dat ze in een relatief kort tijdsbestek een onafhankelijk oordeel over de kwaliteit van literaire teksten en/of de kwaliteit van literaire vertalingen en de projectaanvragen van literaire schrijvers en vertalers kunnen geven en hun mening goed kunnen beargumenteren. Ervaring met het adviseren over aanvragen verdient aanbeveling, maar is niet noodzakelijk. Deskundigheid, visie, betrokkenheid en het vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming zijn essentieel.

Het Nederlands Letterenfonds hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in de Raad van advies ondervertegenwoordigd zijn.

Aanmeldingen zullen worden beoordeeld door een selectiecommissie die adviseert over de samenstelling van de Raad van advies. Voor algemene informatie over de advieswerkzaamheden kunt u terecht bij Greetje Heemskerk, hoofd afdeling binnenland, tel 020-520 73 00.

Een motivatiebrief met cv kunt u tot en met zondag 15 januari 2017 per mail versturen aan g.heemskerk@letterenfonds.nl


Voor algemene informatie en informatie over de subsidieregelingen zie www.letterenfonds.nl/subsidies

De huidige samenstelling van de Raad van advies: http://www.letterenfonds.nl/nl/over-het-fonds

Vrijwaring
In deze vacaturebank wordt ook informatie beschikbaar gesteld afkomstig van derden. Deze informatie is door de Nederlandse Taalunie niet nader beoordeeld op juistheid of volledigheid. De Nederlandse Taalunie wijst iedere aansprakelijkheid ter zake af. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en op eigen risico.