Vacatures

teamcoördinator

vacature teamcoordinator 08/2017 | 1

VACATURE TEAMCOORDINATOR
08/2017

HUIS VAN HET NEDERLANDS BRUSSEL ZOEKT
- een teamcoouml;rdinator
- in een voltijds contract (100%)
- van onbepaalde duur
- voor coördinatie en uitbouw van taalpromotie en oefenkansen Nederlands in Brussel

VOORSTELLING
Het Huis van het Nederlands Brussel (vanaf hier: het Huis) helpt Brusselaars die Nederlands willen leren,
oefenen of gebruiken.
De organisatie:
- wijst volwassenen die Nederlands willen leren de weg naar het meest geschikte aanbod.
- zorgt ervoor dat Brusselaars Nederlands kunnen oefenen.
- stimuleert en helpt organisaties, instellingen en bedrijven in Brussel om Nederlands een plaats te geven in hun werking.
- werkt mee aan de kwaliteit van het aanbod Nederlands voor volwassenen in de hoofdstad.

Alle informatie over de het Huis, zijn opdrachten, projecten en structuur vind je op
www.huisnederlandsbrussel.be

1 TAALPROMOTIE EN OEFENKANSEN
De opdracht van de organisatie op vlak van taalpromotie en oefenkansen is tweeledig:
- Brusselaars stimuleren om Nederlands te leren en te oefenen (taalpromotie)
- Ervoor zorgen dat er voldoende oefenkansen Nederlands zijn in Brussel (oefenkansen)

Dat realiseren, gebeurt op 2 manieren
- Zoveel mogelijk Brusselse organisaties actief sensibiliseren, werven en ondersteunen om zelf projecten rond gebruik van het Nederlands op te zetten voor een breed publiek
- Een aantal eigen instrumenten en projecten realiseren

Het volledige team taalpromotie en oefenkansen bestaat vandaag uit 13 medewerkers en heeft 60
Nederlandstalige vrijwilligers voor zijn conversatietafels. De teamcoördinator geeft leiding aan dit team.

2 TAAKOMSCHRIJVING
- Coördineren en verder uitbouwen van de globale werking taalpromotie en oefenkansen van het Huis
- Je staat samen met de teammedewerkers garant voor de correcte en kwalitatieve uitvoering van de opdrachten van het meerjarenbeleidsplan.
- Je waakt over de goede zichtbaarheid en de aanwezigheid van de werking in Brussel, zowel bij de anderstalige doelgroep als bij het partnernetwerk.

vacature teamcoordinator 08/2017 | 2
- Aansturen en coachen van het team taalpromotie & oefenkansen
- Je inspireert, motiveert en stimuleert teamleden om projecten zelf in handen te nemen en pistes voor nieuwe projecten te formuleren.
- Je coacht de teamleden in
- projectmatig werken: projecten uitdenken en vernieuwen, realiseren, lanceren, evalueren en bijsturen.
- partnerwerking: werven, stimuleren en ondersteunen van partners en er positieve relaties mee onderhouden.
- Je bewaakt een goede interne taakverdeling.
- Je draagt actief bij tot een positieve groepsvorming.
- Je organiseert intern teamoverleg en voert werkgesprekken.
- Je organiseert en voert jaarlijkse functionerings- en evaluatiegesprekken.
- Je detecteert opleidingsnoden en bouwt de expertise van het team verder uit.
-­ Je ziet groeikansen
- Opmaken en opvolgen van een flexibele teamplanning. Je baseert deze planning op:
- een gemotiveerde keuze van projecten en organisaties
- een optimale inzet van mensen en middelen
- ad hoc prioriteiten en pragmatisme
- Uitbouwen van een netwerk met partnerorganisaties:
- Je bouwt het partnernetwerk verder uit; ziet en creëert nieuwe opportuniteiten voor de werking.
- Je legt de grote lijnen van de samenwerking met de door het Huis begeleide organisaties vast.
- Planning en Rapportage
- Je werkt mee aan de globale meerjarenplanning van het Brusselse Huis van het Nederlands.
- Je stelt de jaarlijkse werkplannen en werkverslagen voor het team taalpromotie & oefenkansen op, binnen het grotere geheel van de werking van het Huis.
- Je staat in voor de dossiervorming/rapportage.
- Inschrijven van de eigen teamwerking in het geheel van het Brusselse Huis van het Nederlands
- Je bent deel van het coördinatieteam en participeert actief aan overlegmomenten met andere teamcoördinatoren.
-­ Je staat in voor de doorstroom van noodzakelijke informatie vanuit het coördinatieteam naar het eigen team, en omgekeerd.
- Je bewaakt mee een maximale synergie tussen de onderscheiden werkingen en projecten in de organisatie.

3 PROFIEL
- Je hebt een masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring.
- Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring (waarvan minimum 2 jaar aantoonbare eindverantwoordelijkheid in grote projecten en/of ervaring in het leiden van een team).
- Je communiceert helder in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk. Je beheerst het Nederlands perfect.
- Je hebt een goede mondelinge kennis van het Frans.
- Je kan projectmatig werken en hebt ervaring met wervend schrijven.
- Je werkt planmatig en bent vertrouwd met de principes van beleidsplanning.
- Je bent vertrouwd met de Brusselse samenleving en structuren.
- Je hebt een uitgesproken interesse in taal, meertaligheid en de socio-culturele sector in Brussel.
- Je houdt ervan om mensen te inspireren, te motiveren en te verbinden.
- Je hebt pit, beschikt over een aanstekelijk enthousiasme en krijgt dingen gedaan.
- Je werkt participatief, staat open voor feedback en kan zelf constructieve feedback formuleren.
- Je bent besluitvaardig en aarzelt niet om knopen door te hakken.
- Je behoudt kalmte in stressvolle situaties en drukke periodes.
- Je bent leergierig en kan reflecteren over je werk en competenties.
- Je kan goed luisteren.
- Je bent in staat te kijken naar het potentieel van medewerkers, in functie van hun professionele ontwikkeling.

vacature teamcoördinator 08/2017 | 3
- Je werkt graag in team, hebt interesse in organisatieontwikkeling en trekt mee veranderingsprocessen op gang.

4 STATUUT
- Voltijds tewerkstelling (100%)
- Contract van onbepaalde duur
- Verloning volgens barema K3 van PC 319.01 (aanvangswedde: 3.500,34 euro; 15j anc: 4.290,16 euro). Relevante ancënniteit in vorige functies wordt overgenomen.
- Je ontvangt 1 maaltijdcheque van 6 euro per gewerkte dag.
- Verlof: 20 dagen wettelijke vakantie + collectieve sluiting tussen kerstmis en nieuwjaar. Extra verlofdagen voor 35+, 45+, 50+ en 55+.
- Het Huis van het Nederlands hanteert de 38-urenweek. In de praktijk wordt er 40 uren per week gewerkt, met één dag compensatieverlof per maand.
- Volledige terugbetaling woon-werkverkeer (openbaar vervoer)

5 INFO
Meer informatie het Huis van het Nederlands Brussel vind je op www.huisnederlandsbrussel.be. Meer info over de job vind je bij Maarten Mommaerts (personeelsverantwoordelijke), via maarten.mommaerts@huisnederlandsbrussel.be
Huis van het Nederlands Brussel waardeert diversiteit, ook in haar personeelsbeleid. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, handicap, culturele achtergrond of levensbeschouwing.

6 PROCEDURE
Gemotiveerde sollicitatiebrief met CV ten laatste op 1 oktober 2017 te sturen naar:
vacature.teamcoordinator@huisnederlandsbrussel.be
(met vermelding: SOL.TEAMCO)
Een eerste selectie gebeurt op basis van brieven + CV's. Nadien volgt een assessment bij een extern bureau (9 t.e.m. 13 oktober 2017). Tot slot van nog een mondeling interview plaats voor een jury (23 t.e.m. 27 oktober 2017).

Vrijwaring
In deze vacaturebank wordt ook informatie beschikbaar gesteld afkomstig van derden. Deze informatie is door de Nederlandse Taalunie niet nader beoordeeld op juistheid of volledigheid. De Nederlandse Taalunie wijst iedere aansprakelijkheid ter zake af. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en op eigen risico.