Vacatures

COÖRDINATOR TAALBELEID

VACATURE COÖRDINATOR TAALBELEID

28 maart 2018

HUIS VAN HET NEDERLANDS BRUSSEL ZOEKT:
- een teamcoördinator
- in een voltijds contract (100%)
-van onbepaalde duur
- voor coördinatie en verdere uitbouw van taalbeleid Nederlands en aansturing van een team

VOORSTELLING
Het Huis van het Nederlands Brussel (het Huis) helpt Brusselaars die Nederlands willen leren, oefenen of gebruiken.
De organisatie:
- wijst volwassenen die Nederlands willen leren de weg naar het meest geschikte aanbod,
- zorgt ervoor dat Brusselaars Nederlands kunnen oefenen,
- stimuleert en helpt organisaties, instellingen en bedrijven in Brussel om Nederlands een plaats te geven in hun werking,
- werkt mee aan de kwaliteit van het aanbod Nederlands voor volwassenen in de hoofdstad.
Alle informatie over het Huis, zijn opdrachten, projecten en structuur vind je op www.huisnederlandsbrussel.be

1 TAALBELEID
De opdracht van de organisatie op vlak van taalbeleid is heel divers en situeert zich op 2 grote terreinen:
- De werking 'taalbeleid bedrijven, diensten en organisaties' ondersteunt partners in de uitwerking van een taalbeleid t.a.v. hun personeel en/of hun publiek. Hier ligt de focus op een kwalitatieve dienstverlening aan een breed publiek en de positionering van het Nederlands.
- De werking 'taalbeleid opleiding' is actief in het hoger- en het volwassenenonderwijs en in beroepsopleidingen. Hier ligt de focus op taalbeleid ten aanzien van anderstalige studenten/cursisten en het uitwerken van een taalbeleid op niveau van de instelling/opleiding.
Het volledige team taalbeleid bestaat vandaag uit 11 medewerkers. De teamcoördinator geeft leiding aan dit team.

2 TAAKOMSCHRIJVING
- Coördineren en verder uitbouwen van de globale taalbeleidswerking van het Brusselse Huis
* samen met de teammedewerkers garant staan voor de correcte en kwalitatieve uitvoering van de taalbeleidsopdrachten van het Huis
* werkingskaders opmaken en bijsturen waar nodig
* voorbereiden van nieuwe taalbeleidsprojecten binnen de globale werking en planning van het Huis.

- Aansturen en coachen van het team taalbeleid
* permanent inspireren en motiveren van het team,
* waken over een goede interne taakverdeling,
* organiseren van intern teamoverleg en voeren van werkgesprekken,
* organiseren en voeren van jaarlijkse functioneringsgesprekken,
* detecteren van opleidingsnoden en verder uitbouwen van de expertise van het team.

- Opmaken en opvolgen van een flexibele planning voor het hele team taalbeleid, gebaseerd op
* een gemotiveerde keuze van de te begeleiden organisaties,
* een optimale inzet van mensen en middelen.

- Uitbouwen van een netwerk met partnerorganisaties en opvolgen van de externe contacten van de teamleden
* vastleggen van de grote lijnen van de samenwerking met de door het Huis begeleide sectoren en/of organisaties,
* ondersteunen van de teamleden in hun contacten met partners / begeleide organisaties.

- Planning en rapportage
* meewerken aan de globale meerjarenplanning van het Brusselse Huis van het Nederlands,
* opstellen van de jaarlijkse werkplannen en werkverslagen voor het team taalbeleid, binnen het grotere geheel van de werking van het Huis,
* instaan voor de dossiervorming/rapportage voor de taalbeleidsprojecten van het Huis.

- Inschrijven van de eigen teamwerking in het geheel van het Brusselse Huis van het Nederlands
* mee voorbereiden van en actief deelnemen aan het Coördinatieteam (managementteam) binnen het Huis,
* instaan voor de doorstroom van noodzakelijke informatie vanuit het Coördinatieteam naar het eigen team, en vice versa,
* mee bewaken van een maximale synergie tussen de onderscheiden werkingen en projecten in het Huis.

3 PROFIEL
- Diploma: masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring
- Talenkennis: perfecte kennis van het Nederlands en goede kennis van het Frans (Frans vooral mondeling)
- Vertrouwdheid met:
* de Brusselse context / taalproblematiek
* het volwassenenonderwijs en/of de beroepsopleidingssector
* bij voorkeur: taalonderwijs/taalleerprocessen
* bij voorkeur: meerdere maatschappelijke sectoren (allrounder)

- Ervaring:
* minimaal 5 jaar relevante werkervaring
* minimaal 2 jaar leidinggevende ervaring (in grote projecten en/of ervaring in het leiden van een team)
* bij voorkeur: ervaring met het begeleiden van organisaties

- Vaardigheden en attitudes:
* leidinggevende capaciteiten
* sterke organisatorische vaardigheden
* diplomatisch ingesteld / goede onderhandelaar / bemiddelaar
* resultaatsgericht en efficiënt
* snel inzicht in nieuwe situaties / grote lijnen
* besluitvaardig
* enthousiasmerende persoonlijkheid
* stressbestendig
* loyaal
* flexibel

4 STATUUT
- Voltijds tewerkstelling (100%)
- Contract van onbepaalde duur
- Verloning volgens barema K3 van PC 319.01 (aanvangswedde: 3.500,34 euro bruto; 15j anc: 4.290,16 euro). Relevante anciënniteit in vorige functies wordt overgenomen.
- Maaltijdcheques (6 euro/dag)
- Verlof: 20 dagen wettelijke vakantie + collectieve sluiting tussen kerstmis en nieuwjaar. Extra verlofdagen voor 35+, 45+, 50+ en 55+
- Het Huis van het Nederlands hanteert de 38-urenweek. In de praktijk wordt er 40 uren per week gewerkt, met één dag compensatieverlof per maand.
- Volledige terugbetaling woon-werkverkeer (openbaar vervoer)

5 INFO
Meer informatie over het Huis van het Nederlands Brussel vind je op www.huisnederlandsbrussel.be. Meer info over de job vind je bij Maarten Mommaerts (personeelsverantwoordelijke), via maarten.mommaerts@huisnederlandsbrussel.be
Het Huis van het Nederlands Brussel waardeert diversiteit, ook in zijn personeelsbeleid. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, handicap, culturele achtergrond of levensbeschouwing.

6 PROCEDURE
Gemotiveerde sollicitatiebrief + CV (beide in het Nederlands) t.a.v. Gunther Van Neste ten laatste op donderdag 29 april 2018 sturen naar:
sollicitatie.coordinator@huisnederlandsbrussel.be

Het eerste selectiegesprek gebeurt op basis van je brief + CV (gesprek op 7 mei).
Nadien volgt een assessment bij een extern bureau (week 14 t.e.m. 18 mei). Tot slot vindt nog een mondeling interview plaats voor een jury (28-29 mei).

Vrijwaring
In deze vacaturebank wordt ook informatie beschikbaar gesteld afkomstig van derden. Deze informatie is door de Nederlandse Taalunie niet nader beoordeeld op juistheid of volledigheid. De Nederlandse Taalunie wijst iedere aansprakelijkheid ter zake af. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en op eigen risico.