Vacatures

EXPERT TAALVERWERVING VOLWASSENEN

Vacature expert taalverwerving volwassenen februari 2019 | 1

VACATURE EXPERT TAALVERWERVING VOLWASSENEN

HUIS VAN HET NEDERLANDS BRUSSEL ZOEKT
- een expert Taalverwerving Nederlands voor Volwassenen
- in een 4/5 contract (80%)
- van onbepaalde duur
- voor expertisedeling en ondersteuning van het aanbod Nederlands leren in Brussel

VOORSTELLING
Het Huis van het Nederlands Brussel (verder: 'het Huis') helpt Brusselaars die Nederlands willen leren,
oefenen of gebruiken.

De organisatie
- ontvangt mensen die Nederlands willen leren, oefenen of gebruiken; geeft hen informatie en neemt
testen af
- verwijst volwassen Brusselaars naar het meest geschikte leeraanbod Nederlands
- zorgt ervoor dat Brusselaars Nederlands kunnen oefenen
- stimuleert en helpt organisaties, instellingen en bedrijven in Brussel om Nederlands een plek te geven
in hun werking
- werkt mee aan de kwaliteit van het aanbod NL in de hoofdstad

1 TAAKOMSCHRIJVING
Als expert Taalverwerving Volwassenen ben je het interne aanspreekpunt rond Taalverwerving. Je bundelt
kennis en inzichten en ontsluit ze naar collega's en Brusselse partners. Je vormt samen met twee adviseurs
NT2 de expertisecel binnen de Staf van de Directie. Je rapporteert aan de verantwoordelijke van de Staf.

Precisering van de opdrachten:
- Je bent verantwoordelijk voor de uitbouw van de interne expertisecel Taalverwerving Nederlands.
- Je zet praktijkkennis en wetenschappelijke inzichten in voor de ondersteuning van projecten en
werkingen rond Nederlands leren, Nederlands oefenen en Taalbeleid.
- Je begeleidt de uitbouw van een databank 'materialen en methodieken voor taalverwerving' en
hebt daarbij oog voor een klantgerichte ontsluiting.
- Je bouwt de expertise van de kennisdeling rond taalleerprocessen uit.
- Je stuurt de werking van de expertisecel Taalverwerving (taakgericht) aan: je faciliteert overleg,
zet lijnen uit en zorgt ervoor dat elke medewerker over alle info beschikt die hij/zij nodig heeft
om zijn/haar job goed te kunnen uitvoeren.
- Je maakt jaarplannen op en zorgt voor een tussentijdse en jaarlijkse rapportage van de
expertisecel.
- Je bouwt en onderhoudt een netwerk met andere expertise- en ondersteuningscentra (Onderwijs
Centrum Brussel, Vlaams Ondersteuningscentrum voor Volwassenonderwijs, Pedagogische
begeleidingsdiensten, Centrum voor Taal en Onderwijs).
- Je analyseert relevante signalen uit het werkveld.

Vacature expert taalverwerving volwassenen Februari 2019 | 2

- Je organiseert het Brussels NT2-overleg (overleg tussen alle Brusselse aanbieders van NT2-
opleidingen: centrum basiseducatie, centrum volwassenonderwijs, VDAB, ..)
- Je zorgt mee voor de opmaak van behoefteplannen NT2 (afstemming vraag en aanbod Nederlandse
lessen)
- Je brengt expertise in rond taalverwerving bij volwassenen in diverse externe dossiers en op
overlegfora.
- Je beantwoordt externe vragen rond taalverwerving bij volwassenen.
- Je werkt mee aan de organisatie van inhoudelijke teamdagen.

2 PROFIEL
- Je hebt kennis en inzichten rond taalverwerving bij volwassenen.
- Je hebt kennis en inzichten m.b.t. pedagogische concepten.
- Je hebt affiniteit met onderwijs, taal en pedagogie.
- Je kan helder communiceren in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk.
- Je bent sterk in het ontwikkelen van een visie, kan ze operationeel vertalen in doelen en acties en ze
op een heldere, enthousiaste manier toelichten.
- Je bent sterk in het verwerken, structureren en toegankelijk maken van informatie uit abstracte
teksten (wetenschappelijke teksten, beleidsteksten).
- Je werkt planmatig en zelfstandig.
- Je werkt vlot in teamverband.
- Je hebt ervaring in het opzetten van overleg.
- Je kan luisteren en kan bemiddelen.
- Je kan vlot en professioneel contacten leggen met partners in verschillende functies: docenten,
directies, wetenschappelijk experten.
- Je hebt affiniteit met concepten van kennisdeling en kan je vlot opstellen in een ondersteunende
expertenrol.
- Je hebt een diploma hoger onderwijs (master) of gelijkwaardig door ervaring.

3 STATUUT
- 4/5 tewerkstelling (80%) uurrooster in onderling overleg
- Contract van onbepaalde duur
- Loonbarema L1 van paritair comité 329.01 (brutoloon 5j anc., 80% tewerkstelling: 2.748 euro, 10j
anc.: 2.971 euro). Relevante anciënniteit in vorige functies wordt overgenomen.
- Vakantie: 20 dagen wettelijke vakantie + collectieve sluiting tussen kerstmis en nieuwjaar. Extra
verlofdagen voor 35+, 45+, 50+ en 55+
- Het Huis van het Nederlands hanteert de 38-urenweek. In de praktijk werkt een voltijdse medewerker
40 uren per week, met één dag compensatieverlof per maand. Een voltijdse medewerker heeft zo 12
vrije dagen extra per jaar.
- Maaltijdcheques (6 euro) per gewerkte dag.
- Volledige terugbetaling woon-werkverkeer via openbaar vervoer.
- Snelle indiensttreding is pluspunt.

4 INFO
Meer informatie het Huis van het Nederlands Brussel vind je op www.huisnederlandsbrussel.be. Meer
info over de job vind je bij Els Deslé (Verantwoordelijke staf).
Huis van het Nederlands Brussel waardeert diversiteit, ook in zijn personeelsbeleid. Kandidaten worden
geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, handicap, culturele
achtergrond of levensbeschouwing.
Vacature expert taalverwerving volwassenen Februari 2019 | 3

5 PROCEDURE
Gemotiveerde sollicitatiebrief + CV (beide in het Nederlands) per e-mail:
- t.a.v. Maarten Mommaerts (zakelijk/hr-verantwoordelijke)
- ten laatste op 18 maart 2019
- vacature@huisnederlandsbrussel.be

Een eerste selectie gebeurt op basis van brief + CV. Selectiegesprekken vinden plaats op maandag 1 april
(namiddag).

Vrijwaring
In deze vacaturebank wordt ook informatie beschikbaar gesteld afkomstig van derden. Deze informatie is door de Nederlandse Taalunie niet nader beoordeeld op juistheid of volledigheid. De Nederlandse Taalunie wijst iedere aansprakelijkheid ter zake af. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en op eigen risico.