Voorzetten online

Zoeken naar:

Voorzetten 3

Spelling en spellingregeling, wettelijke en bestuurlijke aspecten

J. de Rooij en W. Haeseryn
1985
24 pagina's

o i 2 3 4 5 89 88 87 86 85

Copyright © ig8fj Wolters-Noordhoff bv Groningen, The Netherlands

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotocopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publisher.

isbn 9001 763103