Voorzetten online

Zoeken naar:

Voorzetten 50

Buitenlandse aardrijkskundige namen in het Nederlands


1996
144 pagina's
Let op: een actuele en bijgewerkte versie van deze lijst is te vinden in de lijst van buitenlandse aardrijkskundige namen op het Taalunieversum.

lands verkeer en de ontwikkelingen in het onderwijs in de aardrijkskunde en de schiedenis hebben tot gevolg dat van ouds overgeleverde exoniemen steeds me onder druk komen te staan en langzamerhand worden vervangen door endonie-men. De Werkgroep heeft zo zorgvuldig mogelijk nagegaan, hoever dit proces voortgeschreden en heeft haar opnamebeleid gebaseerd op deze inventarisatie. Uiteraard kon zij er niet omheen, keuzes te maken. Zij heeft er daarbij echter n; gestreefd zo min mogelijk dogmatisch te werk te gaan.

1.2 Opnamecriteria

Naast de namen van alle officieel erkende landen en hun hoofdsteden bevat de lijst in beginsel alle Nederlandse exoniemen voor hedendaagse geografische en teiten die in gebruik zijn bij de overheid, in de media en in de cartografie. Hun aantal kan per land of gebied verschillen, afhankelijk van de historische, politie en economische relaties met het Nederlandse taalgebied. Historische namen, ze Hollandia, Leopoldstad en Kantelberg zijn buiten beschouwing gelaten. Leene niemen uit andere talen, zoals Casablanca, Seeland en Mount Everest, zijn alle dan opgenomen als het namen betreft die in die vorm in het Nederlandse taalge bied frequent worden gebruikt.

De aanduiding (N) achter een vorm geeft aan dat deze vrijwel alleen in Nede land gebruikelijk is. De aanduiding (V) achter een vorm geeft aan dat deze vrij' alleen in Vlaanderen gebruikelijk is.

In de lijst zijn, met uitzondering van de hoofdsteden, geen namen opgenomei waarvan de endoniemen of de omzettingen volgens het door het bronland geact teerde systeem identiek zijn met de vorm die gebruikelijk is in het Nederlands, b.v. Rodos. Dit betekent dat het gebruik van oudere vormen, als b.v. Rhodos, n; de mening van de Werkgroep is af te raden.

Namen van rivieren die zowel door Nederland of Vlaanderen stromen als do( Duitsland, Frankrijk of Wallonië, zijn onder deze laatste landen opgenomen als exoniem.

De Nederlandse namen in Wallonië en Frans-Vlaanderen kunnen niet als exo men worden beschouwd. In België hebben het Nederlands en het Frans een officiële status. In Frans-Vlaanderen bestonden de betrokken namen reeds in de tijd toen het Nederlands nog de gangbare taal van dit gebied was. De Werkgroe heeft besloten deze namen in twee speciale lijsten op te nemen. Daarin wordt h onderscheid aangegeven tussen de vormen die alleen in Vlaanderen (V) wordei gebruikt en die welke in het gehele Nederlandse taalgebied gangbaar zijn.

De Werkgroep onthoudt zich van advies met betrekking tot namen van entiteite in landen waar meer talen een officiële status hebben, terwijl er voor deze nam< geen Nederlandse exoniemen bestaan. Het zijn in alle gevallen endoniemen en staat de taalgebruiker vrij te kiezen tussen verschillende vormen. Een voorbeeli daarvan zijn de namen in Zuid-Tirol, b.v. Bozen I Bolzano, Meran I Merano.