Voorzetten online

Zoeken naar:

Voorzetten 50

Buitenlandse aardrijkskundige namen in het Nederlands


1996
144 pagina's
Let op: een actuele en bijgewerkte versie van deze lijst is te vinden in de lijst van buitenlandse aardrijkskundige namen op het Taalunieversum.

In een aantal gevallen geeft de lijst een tweede mogelijkheid, die wordt aangegeven met 'zie ook ...'. De reden voor het opnemen van deze dubbelvormen kan ziji een verschillende traditie in Nederland en Vlaanderen of het feit dat beide varian ten in het Nederlandse taalgebied naast elkaar worden gebruikt. Veel namen die in aanmerking zouden kunnen komen voor opname in de lijst, be staan uit een woord dat tevens de aard van de benoemde entiteit aangeeft, voorafgegaan of gevolgd, soms verbonden met een voorzetsel, door een endo-niem. Het is in het Nederlands gebruikelijk, bij dergelijke namen dat woord te vertalen, b.v. Bandazee, Eriemeer. Hoewel deze vormen formeel als exoniemen zijn te beschouwen, zijn zij alleen opgenomen als er verwarring kan ontstaan ove de volgorde van de naamdelen. Anders wordt ervan uitgegaan dat de taalgebruik^ zelf zo'n vorm kan maken met behulp van het glossarium van beschrijvende elementen in aardrijkskundige namen in vreemde talen en hun Nederlandse equivalenten (berg, zee, meer, pas, baai, golf etc.) dat aan de lijst is toegevoegd. De exc nymisering Lake Victoria Victoriameer zal men dus niet in de lijst aantreffen, maar Davis Strait Straat Davis wel, omdat het endoniem in het laatste geval ook tot *Davisstraat zou kunnen worden geëxonymiseerd.

Het feit dat bepaalde categorieën namen, zoals alle rivier- en bergnamen, alsm< de verschillende regionamen, door een Nederlands lidwoord worden voorafgegaan, is geen reden geweest deze namen in de lijst op te nemen als zij voor het overige een endonymische vorm hebben, b.v. de Severn, de Mont Blanc, de Alga, ve.

De aardrijkskundige categorie waartoe een entiteit behoort is alleen dan bij een naam vermeld als anders niet duidelijk is waarop de laatste betrekking heeft.

1.3 Officiële naam, hoofdstad

Ten aanzien van de namen van de landen heeft de Werkgroep zich niet beperkt te het vaststellen van de schrijfwijze van de landnaam zonder meer, maar heeft tevens aangegeven welke de officiële vorm van de naam van dat land zou moeten zijn in diplomatieke context. Hoewel hierbij is gestreefd naar consequentie, is dii niet altijd mogelijk gebleken. Sommige schrijfwijzen waren namelijk reeds bepaald door bestaande afspraken in internationaal verband. Wellicht ten overvloec zij hier nog opgemerkt, dat de Werkgroep zich onthoudt van een politiek oordeel over de termen waarmee de officiële namen zijn gevormd.

Ten aanzien van de vraag, welke stad als hoofdstad van een land geldt, heeft & Werkgroep zich laten leiden door de opgaven van de vertegenwoordigers van de ministeries van Buitenlandse Zaken en van de Europese Commissie in haar midden.