Voorzetten online

Zoeken naar:

Voorzetten 50

Buitenlandse aardrijkskundige namen in het Nederlands


1996
144 pagina's
Let op: een actuele en bijgewerkte versie van deze lijst is te vinden in de lijst van buitenlandse aardrijkskundige namen op het Taalunieversum.

2 Indeling van de lijst

2.1   Ordening

De lijst is ingedeeld in twee kolommen. In de linker kolom staan de exoniemen de rechter kolom - waar dit van toepassing is - de endoniemen. Het teken @ ac ter een exoniem geeft aan dat ook het corresponderende endoniem in toenemen mate wordt gebruikt.

De indeling van de lijst kent de volgende hoofdstukken: Afrika, Amerika, Anta ca, Australië, Oceanië, Azië, Europa, Wereldzeeën. De eerste zes hoofdstukken zijn in alfabetische volgorde ingedeeld in paragrafen, die de namen dragen van landen in het betrokken werelddeel. Ieder hoofdstuk begint met een paragraaf ' gemeen'. Hierin zijn de namen vermeld die niet konden worden opgenomen in landenparagrafen (zie 2.2).

De landenparagraaf begint met: landnaam - officiële naam - hoofdstad - b voeglijk naamwoord - inwoneraanduiding (vet gedrukt), daarna staan de overige exoniemen alfabetisch opgesomd (niet vet gedrukt). Voor de inwonera; duiding wordt de mannelijke vorm gebruikt. Aangezien de vrouwelijke vorm ei de meervoudsvorm daar in het Nederlands vrijwel steeds op regelmatige wijze zijn afgeleid, worden zij niet afzonderlijk vermeld. Alleen waar dat niet het ge> is, wordt ook de vrouwelijke vorm of de meervoudsvorm opgegeven.

Er is naar gestreefd het aantal van een komma voorziene inversies tot een mi mum te beperken. Daarom staan binnen iedere paragraaf de namen alfabetisch geordend op het eerste woord dat geen lidwoord is. In de alfabetische volgorde neemt de letter ij de plaats in die hij ook heeft in de 'Woordenlijst van de Nede landse Taal', dus na ii en voor ik. Alfabetisering op het lidwoord vindt alleen d plaats waar dit, zoals in Vlaanderen, wordt beschouwd als een inherent deel va de naam.

Het hoofdstuk 'Wereldzeeën' is in alfabetische volgorde ingedeeld in paragr; fen die de namen dragen van de oceanen. Binnen iedere paragraaf staan de nan van bekkens, ruggen etc. alfabetisch geordend op het eerste woord.

2.2  Plaatsing

De Werkgroep heeft de afgrenzing van Europa en Azië gebaseerd op een fysisc geografische en niet op een politieke norm. Een deel van de namen in Rusland Turkije is opgenomen in het hoofdstuk 'Azië', een ander deel in het hoofdstuk 'Europa'. Verschillende namen in de lijst hebben betrekking op entiteiten die z uitstrekken over de grenzen van meer landen of die worden begrensd door mee landen. Deze namen zijn in beginsel geplaatst in de paragrafen van de bewuste den. Er zijn echter uitzonderingen.

Zeeën die aan meer dan drie landen grenzen, rivieren die door meer dan drie den stromen, gebergten die zich over meer dan drie landen uitstrekken, e.d. ziji bij ieder werelddeel geplaatst in de paragraaf 'Algemeen'.