Voorzetten online

Zoeken naar:

Voorzetten 50

Buitenlandse aardrijkskundige namen in het Nederlands


1996
144 pagina's
Let op: een actuele en bijgewerkte versie van deze lijst is te vinden in de lijst van buitenlandse aardrijkskundige namen op het Taalunieversum.

2.3 Vorm

Als een naam bestaat uit een adjectivisch eerste deel en een onzijdig woord als tweede deel, wordt het eerste deel niet verbogen, behalve in die gevallen waarin < leen de vorm met verbogen adjectief in gebruik is, bij voorbeeld Zwarte Woud, Trasimeense Meer.

Voor zover er bij de weergave van exoniemen gedeeltelijk gebruik wordt gemaakt van omzettingssystemen (het kunnen transcriptiesystemen of transliteratie systemen zijn), is gekozen voor het systeem dat in het Nederlandse taalgebied he meest wordt toegepast bij namen uit het betreffende land. Een probleem daarbij vormt de schrijfwijze van namen waarin een oe-klank voorkomt. De Werkgroep heeft geconstateerd dat de wens om hier de spelling -oe- toe te passen in Vlaande ren sterker leeft dan in Nederland, waar de internationaal veel toegepaste -u- de laatste tijd meer gebruikelijk is geworden. Dit heeft ertoe geleid dat zij niet altijd een beslissing heeft kunnen nemen en de mogelijkheid van een keuze heeft opengelaten.

Bij de weergave van de endoniemen is gebruik gemaakt van omzettingssystemen die zijn aanvaard door de UNGEGN (United Nations Group of Experts on tl Standardization of Geographical Names) en wel:

*  Russische namen: Gost 1983 systeem,

*  Griekse namen: Elot 743 systeem,

*  Bulgaarse namen: systeem van de Bulgaarse Akademie van Wetenschappen

*  Arabische namen: modified Beirut system,

*  Hebreeuwse namen: Israëlische Staatscourant no. 519, 23 januari 1957,

*  Chinese namen: Pinyin systeem.

Overigens moet worden vermeld dat de opgave van de bijbehorende endoniemen vooral is bedoeld als een extra service aan die (cartografische) gebruikers die er prijs op stellen na te kunnen gaan op welke geografische objecten de Nederlands exoniemen betrekking hebben. Hoewel door de opsteller van de endoniemenlijst professor Ormeling, gestreefd is naar een zo correct mogelijke weergave van de officiële namen mogen ze niet gezien worden als de officiële vertaling van deze exoniemen.